Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020, verzia 1.1“,

Obec Lipová v súlade s § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, informuje verejnosť do 3 dní od doručenia Oznámenia o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020, verzia 1.1“, predloženého obstarávateľom, ktorým je Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad, Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Adresa zverejnenia strategického dokumentu, „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020, verzia 1.1“,  je:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-na -roky-201-1

Dátum doručenia Oznámenia o strategickom dokumente: 16.2.2018

 

V Lipovej dňa 16.2.2018

 

Za Obecný úrad Lipová:                                                                                                                                                                                                                               Ing. Lenka Letková