Výzva pre občanov

Prispejte k úspešnému priebehu Výstavy ovocia zeleniny a kvetov v Lipovej darovaním Vami dopestovaných exponátov na pripravovanú výstavu. Výstavné exponáty môžete nosiť do Kultúrneho domu v Lipovej počas celého dňa v piatok 28. 09. 2012.

Do pozornosti záhradkárom !

Pre členov i nečlenov ZO SZZ – termíny praktických ukážok rezov stromov / Eduard Jakubek/ dňa 29. 09. 2012:

13.00 hod. –  u p. Pistráka – č. d 479 Ondrochov

14.00 hod. – u p. Mačugu – č. d. 553 Ondrochov

15.00 hod –  u p. Švajdu Štefana – č. d. 329 Mlynský Sek

Všetci ste srdečne vítaní!

Rez ovocných stromov

Uvedený oznam dávame do pozornosti hlavne záhradkárom. Do našej obce zavíta vo štvrtok 10. mája 2012 predseda SZZ z Prešova Ing. Eduard Jakubek.

Čítať ďalej: Rez ovocných stromov

Láska k stromom ho priviedla aj do Lipovej...

Do našej obce zavítal 10. mája 2012 predseda SZZ z Prešova p. Eduard Jakubek, aby záhradkárom predviedol ukážky letných rezov ovocných stromov.

Čítať ďalej: Láska k stromom ho priviedla aj do Lipovej...

Správa z výročnej členskej schôdze ZO SZZ v Lipovej konanej dňa 04.03.2012

Správa o činnosti SZZ v Lipovej prednesená MVDr. Milanom Kajanom, predsedom ZO SZZ v Lipovej na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 04.03.2012

 

 Vážené dámy, vážení páni, milí záhradkári,

 

Dnešná výročná členská schôdza je už druhá po dlhšej pauze, ktorá bola v Lipovej niekoľko rokov a dnešný deň je významný aj v tom, že sa v tomto roku pripravujeme na 55. výročie založenia SZZ a to bude aj dôvod na niekoľko podujatí, ktoré sa budú pripravovať a realizovať.

Čítať ďalej: Správa z výročnej členskej schôdze ZO SZZ v Lipovej konanej dňa 04.03.2012