Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipová

č. 4 /2012

Prevádzkový  poriadok cintorínov v Lipovej

 

Obec Lipová v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 396/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 18 ods.2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve vydáva toto VZN obce Lipová č.3/2012, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok cintorínov obce Lipová

 

§ 1

Úvodné ustanovenie

 

Prevádzkový poriadok vychádza zo zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a upravuje prevádzku cintorínov na území obce Lipová.

Tento prevádzkový poriadok cintorína sa vzťahuje na cintoríny v obci Lipová, na ich prevádzkovanie, nájomcov hrobových miest, obstarávateľov pohrebov, poskytovateľov pohrebných služieb na cintoríne a na návštevníkov cintorína.

 

Obec Lipová je vlastníkom a prevádzkovateľom dvoch cintorínov

 

Cintorín v časti Mlynský Sek – katastrálne územie Mlynský Sek

Cintorín v Ondrochove – katastrálne územie Ondrochov

 

§2

Identifikačné údaje prevádzkovateľa

 

prevádzkovateľ cintorínov:

Obec Lipová

IČO: 00309044

DIČ: 2025

adresa:

Obec Lipová, č. 203, 941 02 Lipová

štatutárny zástupca: Tatiana Ölvecká – starostka obce

kontakt: 035/ 650 70 10,  035/650 70 11

§3

Rozsah služieb poskytovaných na cintoríne

1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa

 

a/ vykopanie a zasypanie hrobu

b/ exhumáciu

c/ vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním cintorína

d/ správu a údržbu cintorína

e/ správu domu smútku

f/ údržbu chodníkov a verejnej zelene na cintoríne

 

g/likvidáciu odpadov z cintorína

h/ dodávku vody.

 

 

2. Vykopanie hrobu, zasypanie a vykonávanie exhumácie

 

Práce súvisiace s vykopaním a zasypaním ako aj exhumáciou v plnom rozsahu vykonávajú pohrebné služby v zmysle živnostenského zákona.

 

Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:

a/ hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m, pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m,

b/ v hrobe musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody

c/bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m

d/ rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zemou vo výške 1,2 m

e/ hroby musia byť v jednej priamke.

rozmery hrobových miest:

detský hrob 60x100 cm

jednohrob 120x245 cm

dvojhrob

trojhrob 210x245 cm

hrobka 130x300 cm, 200x300 cm

urnové miesto 100 x 100 cm.

 

Plocha hrobu zahŕňa vybudovanie obrubníka a pomníka. Na každé nové hrobové miesto vytýči správca hranice. Prideľovanie a určovanie poradia hrobových miest je v kompetencii prevádzkovateľa cintorína.

 

§ 4

Povinnosti prevádzkovateľa a osôb vykonávajúcich prevádzku cintorína

Správa  údržba cintorína

 1. Prevádzkovateľ pohrebiska, ktorým je Obec Lipová, vykonáva nasledovné činnosti pri údržbe pohrebiska:

a – zabezpečuje poriadok a čistotu na pohrebisku,

b – udržiava dom smútku (vrátane chladiacich zariadení),

c – udržiava inžinierske siete na pohrebisku,

d – stará sa o oplotenie pohrebiska,

e – stará sa o zeleň nachádzajúcu sa na pohrebisku , vrátane jej pravidelnej údržby a kosby,

f – vykonáva úpravu, čistenie a zimnú údržbu komunikácii na pohrebisku,

g – vykonáva úpravu, čistenie a zimnú údržbu parkoviska pri pohrebisku,

h – nakladá s odpadmi z pohrebiska v súlade s právnymi predpismi,

i – uzatvára zmluvy o nájme hrobového miesta a prijíma platby.

 

 

 1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:

a – prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným  prevádzkovým poriadkom pohrebiska

b – viesť evidenciu pohrebiska (evidencia hrobových miest a evidencia prevádzkovania pohrebiska),

c – zabezpečiť koordináciu termínov pohrebov,

d – prepožičať Dom smútku na dohodnutú dobu tak, aby mohli byť všetky úkony spojené s pohrebným obradom vykonané dôstojne a s náležitou pietou,

e – umožniť rodičovi, ak požiada o pochovanie potrateného alebo predčasne odňatého ľudského plodu. Na vykonanie týchto úkonov sa nevyžaduje evidencia  v matrike,

f – zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania  a pri  pohrebnom obrade umožniť účasť cirkví  a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,

g – vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov podľa § 19 zákona č. 131/2010 o pohrebníctve,

h – zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods. 1 zákona o pohrebníctve,

i – dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3 zákona o pohrebníctve,

j – dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. 1 zákona o pohrebníctve,

k – zabezpečovať celý proces súvisiaci s nájomnými zmluvami na hrobové miesta a pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22 zákona o pohrebníctve,

l – nakladať s odpadmi v súlade s právnymi predpismi,

m – chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením,

n – umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb,

o – zabezpečiť, aby prevádzkový poriadok pohrebiska bol verejnosti prístupný na mieste obvyklom na pohrebisku,

p – umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.

 

 

§ 5

Nájom hrobového miesta

5.1. Nájomná zmluva

 

 1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy.
 2. Hrobové miesta sú nepredajné.
 3. Na pohrebiskách v obci Lipová nie je dovolené rezervovať voľné hrobové miesta vopred.
 4. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, ľudských ostatkov, alebo jeho spopolnených pozostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí tlecej doby. Platba za hrobové miesto sa hradí vždy na 10 rokov vopred.
 5. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta, okrem prípadov, ak je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska. O pripravovanom zásahu je povinný vopred písomne informovať nájomcu a o už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.
 6. Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za stav a vzhľad hrobov, ktoré nezavinil svojim konaním.

 

5.2. Prechod k nájmu hrobového miesta

 

 1. V prípade uloženia zomrelej osoby do existujúceho hrobu preukáže nájomca nájom hrobu nájomnou zmluvou, v krajnom prípade potvrdením o zaplatení. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesta osoba blízka. Ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá.
 2. Pôvodní nájomcovia hrobov nie sú oprávnení previesť nájom hrobov na iné osoby, s výnimkou blízkych osôb. Prechod zmluvného vzťahu z nájomnej zmluvy, na osobitú odôvodnenú žiadosť nájomcu, môže byť dohodnutý iba so súhlasom prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ zapíše nového nájomcu do evidencie a uzatvorí s ním novú zmluvu o nájme hrobového miesta.
 3. V prípade zmeny mena na náhrobku  je každý z nájomcov povinný oznámiť túto skutočnosť prevádzkovateľovi. Je to potrebné pre zmenu v evidencii hrobových miest.
 4. Po úmrtí nájomcu, ak tento má byť uložený do hrobu, ktorého bol nájomcom, zabezpečí prevádzkovateľ úhradu nájomného na tleciu dobu od osoby, ktorá je obstarávateľom pohrebu zomretého nájomcu.

 

5.3. Výpoveď nájomnej zmluvy a zánik práva k hrobovému miestu

 1. Právo k hrobovému miestu zanikne uplynutím doby nájmu, zrušením hrobového miesta, vzdaním sa hrobového miesta, resp. výpoveďou.
 2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný najneskôr tri mesiace pred uplynutím lehoty, na ktorú je zaplatené nájomné, zaslať nájomcovi upozornenie, že uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené (výzva na úhradu nájomného na ďalších 10 rokov).
 3. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.
 4. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a – závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,

b – sa pohrebisko zruší,

c – nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.

 

 1. Prevádzkovateľ je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené. Ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.

-          ak je nájomca  známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu, ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.

-          Ak nájomca nie je známy, prevádzkovateľ uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto lehotu príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť. Po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo považuje za opustenú vec.

 

 1. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu podľa odseku 5, musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.
 2. K likvidácii hrobu môže dôjsť až po zániku nájmu.

§ 6

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta

 1. Značenie hrobových miest

 

 1. Nájomca je povinný dodržiavať zásady súvisiace so základným označením hrobu. Pod základným označením hrobu sa rozumie uvedenie mena, priezviska a rok narodenia a úmrtia zomrelého na epitafnej doske pomníka alebo na drevenom kríži osadenom do zeme v záhlaví hrobového miesta.

 

 1. Údržba hrobového miesta

 

Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomné právo na hrobové miesto oprávňuje nájomcu nakladať s týmto miestom podľa tohto Prevádzkového poriadku.

 1. Nájomca hrobového miesta je povinný:

a – dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta,

b – užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,

c – udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,

d – písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie u prevádzkovateľa pohrebiska,

e – udržiavať poriadok na pohrebisku,

f – udržiavať vzhľad prenajatého hrobu tak, aby nepôsobil esteticky rušivo vo vzťahu k prostrediu pohrebiska alebo okolitým hrobom,

g – starať sa o bezprostredné okolie prenajatého hrobového miesta,

h – starať sa o osadenie pomníka tak, aby neohrozoval iných návštevníkov alebo okolité hrobové miesta,

i – ukladať odpad na miesta určené prevádzkovateľom pohrebiska t.j. do veľkokapacitných kontajnerov (okrem stavebného odpadu, odvoz a uskladnenie ktorého si musí zabezpečiť na vlastné náklady.)

 

 1. Nájomca je oprávnený zriadiť alebo zrekonštruovať stavbu na hrobovom mieste na vlastné náklady, len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa. Pri stavebných úpravách a výkopových prácach  je nájomca povinný si vyžiadať u prevádzkovateľa povolenie na práce, s uvedením dodávateľa prác a charakteru práce. Zhotoviteľ, ktorý na svoju prácu pri úprave hrobového miesta  potrebuje doviezť materiál motorovým vozidlom, je povinný vyžiadať si povolenie od prevádzkovateľa.
 2. Stavby pomníkov, súvisiacich základov a príslušenstva k nim vykonávajú poskytovatelia služieb na základe objednávky nájomcu alebo si tieto stavby vykonáva nájomca sám.
 3. Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave musí nájomca dodržiavať zásady prevádzkovateľa najmä pokiaľ ide o tvar a rozmery hrobového miesta.
 4. Na pohrebisku nie je dovolené meniť rozmery už vybudovaného hrobového miesta. (tzn. zmenšovať hrob z dvojhrobu na jednohrob). Ak tak nájomca urobí bez vedomia prevádzkovateľa, pri platbe nájomného za hrobové miesto sa bude posudzovať podľa pôvodného stavu.
 5. Nájomca, resp. osoby, ktoré na hrobovom mieste vykonávajú kamenárske práce, sú povinní zvyšky kameňa a ostatných materiálov používaných pri týchto prácach vyviezť z pohrebiska, a to na vlastné náklady. Zvyšky kameňa nesmie ukladať do kontajnera na pohrebisku, ani na iné miesta v areáli pohrebiska.
 6. Po skončení prác na úprave hrobového miesta je nájomca povinný vykonať alebo zabezpečiť vyčistenie okolia hrobového miesta.
 7. Demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí musí oprávnená osoba  alebo ich vlastník vopred oznámiť prevádzkovateľovi, ktorý o tom vedie evidenciu.
 8. Urnu so spopolnenými telesnými pozostatkami môžu do hrobových miest uložiť s vedomím prevádzkovateľa na pohrebisku aj iné osoby ako zamestnanci prevádzkovateľa – pohrebnej služby.
 9. Vysádzať stromy a kry a umiestňovať lavičky možno len na základe písomného súhlasu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený ich odstrániť, ak narušujú prevádzku pohrebiska alebo starostlivosť o hrobové miesta. Stromy a kry vysadené a lavičky umiestnené bez súhlasu prevádzkovateľa je nájomca povinný na výzvu prevádzkovateľa odstrániť na vlastné náklady.
 10. Porušením povinností sa nájomca dopúšťa priestupku v zmysle zákona o pohrebníctve.

 

§ 7

Povinnosti návštevníkov pohrebiska a spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska

 1. Návštevník pohrebiska je povinný:

a)      dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností návštevníkov,

b)      zachovávať dôstojnosť pohrebiska.

 

 1. Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať pokyny prevádzkovateľa a sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta. Na pohrebisku nie je dovolené robiť hluk, vykrikovať, fajčiť, používať alkoholické nápoje a iné omamné prostriedky, vstupovať už pod ich vplyvom, odkladať odpadky a iné veci mimo miest na to určených, vodiť alebo vpúšťať psov a iné zvieratá. Návštevníci nesmú poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty a zeleň na pohrebisku. V celom objekte pohrebiska sa zakazuje jazda na bicykli, je však možné ísť popri bicykli. Rovnako sa zakazuje jazda na iných podobných prostriedkoch(napr. kolieskové korčule, kolobežka, skateboard a pod.)
 2. Osoby vykonávajúce práce na pohrebisku, sú povinné riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa.
 3. Vstup  s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba vo vyhradených komunikáciách, a to:

a)      na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami zomrelého do domu smútku, na vykonanie pohrebného obradu alebo uloženie rakvy s telesnými pozostatkami zomrelého do chladiaceho zariadenia,

b)      na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov, a inú úpravu hrobového miesta, ak nie je možné tieto práce zabezpečiť inak,

c)      na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb.

 

 1. V záujme ochrany vecí patriacich nájomníkom a návštevníkom, sú vodiči vozidiel povinní pri vjazde a výjazde z pohrebiska umožniť prevádzkovateľovi kontrolu úložných priestorov vozidiel. Vodiči vozidiel sú povinní dodržiavať pokyny prevádzkovateľa, inak môžu byť vykázaní z priestorov pohrebiska.
 2. Prevádzkovateľ umožní voľný prístup k objektom na pohrebisku v dobe jeho sprístupneniu verejnosti a zaistí voľný prechod pohrebnému sprievodu.
 3. Na pohrebisku a jeho jednotlivých častiach nie je možné bez dohody s prevádzkovateľom umiestňovať veľké predmety. Na polievanie možno používať nádoby (krhle) poskytnuté obcou, v prípade donesených nádob na polievanie, tieto neskladovať pri hroboch, prípadne pri zdrojoch vody.
 4. Ukladanie nádob, náradia a iných predmetov na susedné hroby je zakázané.
 5. Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste, alebo na to vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečie požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska. Každý návštevník je povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy v zmysle platných právnych predpisov. Na pohrebisku je zakázané páliť trávu, lístie a iný odpad.
 6. V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ rozsvecovanie kahancov a sviečok a manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať.
 7. Komunikácie na pohrebisku a uličky medzi hrobmi nie je možné užívať na iné účely ako komunikačné a nie je možné obmedzovať ich priechodnosť. Taktiež nie je možné  bez súhlasu prevádzkovateľa umiestňovať úschovné priestory v okolí hrobov.
 8. Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk  a reklám právnickými alebo fyzickými osobami vo všetkých priestoroch pohrebiska a na akomkoľvek objekte, ktoré tvoria vybavenosť pohrebiska, a to aj na verejných priestranstvách súvisiacich s prevádzkou pohrebiska, s výnimkou miest na to vyhradených prevádzkovateľom a s jeho predchádzajúcim súhlasom.
 9. Prevádzkovateľ je oprávnený vykázať z pohrebiska osoby, ktoré ponúkajú tovary a služby na pohrebisku tak, že obťažujú svojim správaním návštevníkov pohrebiska.
 10. Pravidlá pochovávania: Pohrebné dni sú stanovené na oboch pohrebiskách každý pracovný deň v týždni. Vo výnimočných prípadoch možno vykonať pohreb i v sobotu a nedeľu.
 11. Čas začatia obradu sa stanovuje na základe dohody obstarávateľa pohrebu s prevádzkovateľom.
 12. Časový interval medzi dvomi obradmi  sa stanovuje na 1,5 hodiny. Podmienkou zabezpečenia obradu je:

a)      objednanie a odsúhlasenie obradnej miestnosti, príp. hrobového miesta s prevádzkovateľom,

b)      odsúhlasenie času obradu prevádzkovateľom a vykonávateľom obradu.

 

 1. Užívanie domov smútku:

a)      prevádzku domov smútku zabezpečuje prevádzkovateľ,

b)      obradná miestnosť slúži výhradne na smútočné obrady a rozlúčky so zosnulými,

c)      Truhly so zosnulými sa ukladajú do chladiacich boxov, ukladanie zosnulých mimo chladiacich boxov je zakázané.

 

 1. Porušením povinností sa návštevník dopúšťa priestupku v zmysle zákona o pohrebníctve.

 

§ 8

Čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti

 1. Pohrebisko je prístupné verejnosti nepretržite 24 hodín denne.
 2. Dom smútku je pre verejnosť prístupný spravidla hodinu pre pohrebom, na základe požiadavky pozostalých i v inom čase po dohode s prevádzkovateľom.
 3. Prevádzkovateľ môže prístup na pohrebisko alebo jeho časti dočasne zakázať, napr. v dobe vykonávania terénnych úprav, exhumácii a za snehu či poľadovice, ak nemožno zaistiť bezpečnosť návštevníkov pohrebiska.

 

§ 9

9. 1. Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie

 1. Do hrobových miest sa pochovávajú ľudské pozostatky alebo ostatky. Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú podľa želania zosnulého za jeho života, prípadne podľa želania obstarávateľa pohrebu. Do hrobu je možné uložiť              aj urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami.
 2. Ľudské pozostatky sa pochovávajú spravidla po jednom do každého hrobu, pokiaľ všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu (napr. pri epidémii).
 3. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.
 4. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter.
 5. Pri pochovávaní do hrobu sa používajú rakvy z takých materiálov, aby v stanovenej tlecej dobe zotleli spolu s ľudskými ostatkami. Nesmú byť použité rakvy z PVC a iných nerozložiteľných materiálov. Rakvy musia byť pevne uzavreté.
 6. Pohrebiská v Mlynskom Seku aj v Ondrochove tvoria dva samostatné sektory. Existujúce hrobové miesta sú zakreslené a sú k dispozícii na Obecnom úrade v Lipovej.

 

9. 2. Popis pohrebiska

 1. Pohrebisko – Katastrálne územie Mlynský Sek nachádzajúce sa na parcele č. 66/1 o výmere 5460 m2, počet sektorov 1. Súčasťou pohrebiska je i dom smútku, ktorý sa nachádza na parcele č. 66/2, súpisné číslo 197. Dom smútku slúži na dočasné uloženie ľudských pozostatkov. Dispozične pozostáva z obradnej miestnosti, šatne, skladu náradia, miestnosti s chladiacim dvojboxom  a miestnosti so sociálnym zariadením. Obradná miestnosť je zariadená sedacím nábytkom a nie je ozvučená. V Dome smútku je zabezpečené osvetlenie aj odvetranie, vykurovanie nie je zabezpečené. Čistenie priestorov a príslušenstva Domu smútku (mechanická očista, ich dezinfekciu dezinfekčnými prípravkami v požadovanej koncentrácii), vykonáva pracovníčka obce po každom použití chladiaceho zariadenia. Údržbu a úpravy vonkajších a vnútorných vybavení domu smútku a areálu pohrebiska vykonávajú zamestnanci obce. V areáli pohrebiska je 7 hydrantových ventilov na polievanie. Spevnená komunikácie vedie od vstupnej brány k Domu smútku a od vstupnej brány k stredu pohrebiska ku krížu. Pohrebisko je oplotené murovaným a betónovým plotom a sprístupnené železnou bránou.

 

 1. Pohrebisko – Katastrálne územie Ondrochov nachádzajúce sa na parcele č. 377/1 o výmere 4385 m2, počet sektorov 1. Súčasťou pohrebiska je i dom smútku, ktorý sa nachádza na parcele č. 377/3, súpisné číslo 596. Dom smútku slúži na dočasné uloženie ľudských pozostatkov. Dispozične pozostáva z obradnej miestnosti, šatne, skladu náradia, miestnosti s chladiacim dvojboxom a miestnosti so sociálnym zariadením. Obradná miestnosť je zariadená sedacím nábytkom a nie je ozvučená. V dome smútku je zabezpečené  osvetlenie aj odvetrávanie, vykurovanie nie je zabezpečené. Čistenie priestorov a príslušenstva Domu smútku (mechanická očista + dezinfekcia), vykonáva osoba poverená prevádzkovateľom po každom použití chladiaceho zariadenia. Údržbu a úpravu areálu vykonávajú zamestnanci obce. V areáli pohrebiska sa nachádza jeden hydrant na polievanie. Spevnená komunikácia vedie od vstupnej brány k Domu smútku. Pohrebisko je oplotené a sprístupnené železnou vstupnou bránou.

 

§ 10

Dĺžka tlecej doby a exhumácia ľudských ostatkov

 1. Dĺžka tlecej doby na pohrebiskách v obci Lipová je 10 rokov.
 2. Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí tejto tlecej doby zotleté, tlecia doba sa primerane predĺži podľa výsledkov hydrogeologického prieskumu.
 3. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať len na:

a)      príkaz sudcu alebo prokurátora,

b)      príkaz orgánov činných v trestnom konaní,

c)      žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.

 

 1. Táto žiadosť musí mať písomnú formu a musí obsahovať:

-          vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred uplynutím tlecej doby,

-          list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,

-          nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky uložené na inom pohrebisku,

-          identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie.

 

 1. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
 2. Vykonávanie exhumácie zabezpečujú pohrebné služby v zmysle živnostenského zákona a sú zodpovedné za dôstojné manipulovanie s ľudskými ostatkami.

 

§ 11

Spôsob vedenia evidencie pohrebiska

 1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na:

a)      evidencia hrobových miest,

b)      evidencia prevádzkovania pohrebiska,

 

 1. Evidencia hrobových miest obsahuje:

a)      meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste,

b)      dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania,

c)      záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,

d)     meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba, názov obce ak je nájomcom obec,

e)      dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu

f)       údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,

g)      skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitého predpisu, alebo či ide o vojnový hrob,

h)      údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu.

 1. Evidencia hrobových miest sa vedie písomne v hrobových knihách, elektronicky a graficky na Obecnom úrade v Lipovej.
 2. Evidencia prevádzkovania pohrebiska obsahuje:

a)      údaj o zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydá,

b)      údaje o zrušení pohrebiska

 

§ 12

Spôsob nakladania s odpadmi

 1. Na pohrebiskách sú umiestnené veľkokapacitné kontajnery, ktorých vyprázdňovanie zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska podľa potreby.
 2. Nájomcovia hrobových miest a návštevníci pohrebiska sú oprávnení do kontajnerov vyhadzovať:

-          zvyšky kvetinovej výzdoby,

-          napadané lístie a odstránenú trávu,

-          nádoby od sviečok,

-          poškodené ozdobné predmety,

 

 1. Náklady na odstránenie odpadov znáša prevádzkovateľ pohrebiska.
 2. Stavebný odpad je nájomca, alebo zhotoviteľ povinný odviesť z pohrebiska na vlastné náklady.

 

§ 13

Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko

 1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.
 2. Prevádzkovateľ pohrebiska vykonáva dozornú činnosť pri pietnych aktoch, tzn. odovzdáva a preberá priestory a zariadenia domu smútku obstarávateľovi pohrebu a tej pohrebnej službe, ktorá bude vykonávať pietny akt.
 3. Pracovníci pohrebnej služby musia byť počas smútočného obradu upravení a povinní sa zdržať v styku z pozostalými necitlivého správania a svojim oblečením a vystupovaním zachovávať dôstojnosť celého pietneho aktu.
 4. Pohrebné služby sú zodpovedné:

-          za výkop hrobu a jeho zasypanie,

-          za bezpečné otvorenie a uzatvorenie hrobu, alebo hrobky,

-          za poškodenie hrobového príslušenstva pri vykonávaní svojej činnosti,

 

 1. Pohrebné služby sú povinné:

-          dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku,

-          svoju činnosť vykonávať v zmysle platných zákonov,

-          pri výkope nového hrobového miesta dodržiavať obvyklé rozmeru hrobu, zaužívanú líniu hrobových miest a pred začatím výkopu tento prejednať na obecnom úrade spolu s pozostalými.

 

§ 14

Cenník služieb

Cenník služieb poskytovaných prevádzkovateľom pohrebiska Obce Lipová:

 

Prepožičanie užívacieho práva na hrobové miesto – prenájom hrobového miesta na 10 rokov:

Jednohrob                                                      5,00 €

Dvojhrob                                                      10,00 €

Trojhrob                                                       15,00 €

 

 

 1. Prepožičanie Domu smútku na pohrebný akt  vrátane chladiaceho zariadenia                            5,00 €

 

2.   Za hrobové miesto, v ktorom je občan pochovaný na náklady obce, sa prenájom   nespoplatňuje.

§ 15

Priestupky

 1. Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto:

a)      nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinnosti nájomcu hrobového miesta,

b)      neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,

c)      neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,

d)     písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie,

e)      neudržiava poriadok na pohrebisku,

f)       nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinnosti návštevníkov,

g)      nezachováva dôstojnosť pohrebiska.

 

 1. Za priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch (zákon č. 372/1990 Zb. O priestupkoch v znení neskorších predpisov).
 2. Za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť pokutu do 663 €.
 3. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na zvláštnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
 4. Za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 €.
 5. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až g) prejednáva a sankcie za ne ukladá obec. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.

 

§ 16

Spoločné ustanovenia

 1. Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre prevádzkovateľa, pre nájomcov hrobových miest, pre všetkých návštevníkov pohrebísk, pre osoby vykonávajúce údržbárske a kamenárske práce na pohrebiskách, pre pohrebné služby aj pre účastníkov pohrebu.
 2. Prevádzkovateľ pohrebiska, v prípade, že by ním nebola obec, je povinný predložiť návrh prevádzkového poriadku pohrebiska na schválenie Obci Lipová.
 3. Vo veciach, ktoré tento prevádzkový poriadok neupravuje, platia ustanovenia zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
 4. Dohľad nad dodržiavaním a kontrolu dodržiavania tohto prevádzkového poriadku vykonáva:

-          hlavný kontrolór obce Lipová,

-          poslanci Obecného zastupiteľstva v Lipovej v rozsahu svojich právomocí daných zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 25, ods. 3 písmeno d) a e)/,

-          starostka obce Lipová  cez poverených zamestnancov Obecného úradu Lipová,

-          Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky

 

§ 17

Záverečné ustanovenia

 1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto prevádzkového poriadku sa ruší Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Lipová schválený uznesením Obecného zastupiteľstva                 č. 154/2002 zo dňa 15. 11. 2002.
 2. Zmeny alebo doplnky prevádzkového poriadku pohrebiska schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Lipovej.
 3. Tento prevádzkový poriadok bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Lipovej pod číslom 111/2012 zo dňa 18. 04. 2012 a nadobúda účinnosť

15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obecného úradu v Lipovej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatiana Ölvecká

starostka obce

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 20. 04. 2012

Účinnosť nadobúda: 07. 05. 2012