Zmluvy a Faktúry


Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 546/2010 Z. z., od 1. 1. 2011 sú obce povinné zverejňovať zmluvy ako aj dodatky k zmluvám, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. Týka sa to aj faktúr. Obce, ktoré majú zriadenú web stránku, zverejňujú zmluvy a faktúry na svojej web stránke.