Samosprávu obce, v zmysle zákona o obecnom zriadení, vykonávajú obyvatelia obce orgánmi obce. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba ( § 4 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)

 

Samospráva obce Lipová

na volebné obdobie 2014 - 2018

 

Starostka obce

Mgr. Tatiana Ölvecká

 

Poslanci  OZ

Michal Andel

Andrej Gál

Ing. Marek Harmata

MVDr. Milan Kajan

Jozef Kúkela

František Lukůvka

Slavomír Mikulec

Ľubomír Puk

Mgr. Hana Staňová /do 22.08.2017/

Štefan Švajda /od 28.09.2017/

 

Hlavná kontrolórka

Ing. Renáta Petrušková /do 7.8.2018/

 

Komisia na ochranu verejného záujmu v zložení

predseda Ing. Marek Harmata

členovia Jozef Kúkela, Slavomír Mikulec

 

Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia

predseda: MVDr. Milan Kajan

členovia: Andrej Gál a Ľubomír Puk

 

 

 

Samospráva obce Lipová

na volebné obdobie 2010 - 2014

 

Starostka obce

Tatiana Ölvecká

 

Poslanci  OZ

Andrej Gál

Ing. Marek Harmata - od 16.12.2013

Mgr. Jozef Hlavatý - do 5.11.2013

MVDr. Milan Kajan

Kvetoslava Kocianová

Radúz Kosora

Mgr. Jaroslav Mačuga

Bc. Oľga Rišková

Róbert Roob

Ivan Sepeši

 

Hlavná kontrolórka

Ing. Renáta Petrušková

 

Komisia na ochranu verejného záujmu v zložení

predseda Mgr. Jozef Hlavatý

členovia Mgr. Jaroslav Mačuga, Radúz Kosora

 

Komisia pre ochranu životného prostredia:

predseda MVDr. Milan Kajan

členovia Kvetoslava Kocianová, Róbert Roob

 

Komisia verejného poriadku:

predseda Mgr. Jaroslav Mačuga

členovia Radúz Kosora, Andrej Gál

 

Územný plán obce Lipová