Správa z výročnej členskej schôdze ZO SZZ v Lipovej konanej dňa 04.03.2012

Správa o činnosti SZZ v Lipovej prednesená MVDr. Milanom Kajanom, predsedom ZO SZZ v Lipovej na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 04.03.2012

 

 Vážené dámy, vážení páni, milí záhradkári,

 

Dnešná výročná členská schôdza je už druhá po dlhšej pauze, ktorá bola v Lipovej niekoľko rokov a dnešný deň je významný aj v tom, že sa v tomto roku pripravujeme na 55. výročie založenia SZZ a to bude aj dôvod na niekoľko podujatí, ktoré sa budú pripravovať a realizovať. My si dnes zhodnotíme našu činnosť v roku 2011 a samozrejme si povieme aj o tom, čo by sme chceli urobiť v roku 2012. Pri našej výročnej členskej schôdzi vo februári sme okrem zhodnotenia našej činnosti využili aj bohaté skúsenosti Ing. Tamascheka, ktorý nám zaujímavým spôsobom podrobne poukázal na možnosti biologickej ochrany rastlín a som predvedčený, že tí, ktorí ste ich použili, budete ich vedieť zhodnotiť a čerpať ďalej z ich použitia. Nestáva sa často, aby najvyšší predstavitelia SZZ sa zúčastnili na akciách 2x do roka v takej malej organizácii, ako je Lipová. Našej organizácii sa to podarilo už 2 roky po sebe, tentokrát za prítomnosti Ing. Jakubeka a samozrejme aj v sprievode Ing. Balažoviča, ktorý je predsedom OV SZZ a zároveň aj členom RV- SZZ. Za ich účasti sme absolvovali stretnutie na OÚ, v miestnej ZŠ pre deti vyšších ročníkov. Táto udalosť mala veľký ohlas a deti za svoju aktívnu účasť boli odmenené rôznymi predmetmi vyrobenými priamo Ing. Jakubekom z prírodných materiálov a tiež upomienkovými predmetmi venovanými OV SZZ. Potom sme absolvovali ukážku letného rezu stromov v Lipovej a večer spoločenské posedenie v Úľanoch nad Žitavou po celodenných ukážkach - Palárikovo, Bánov, Úľany nad Žitavou, Lipová. V septembri sme za spolupráce a spoluúčasti väčšiny z vás zorganizovali veľmi vydarenú Výstavu ovocia, zeleniny a kvetov spojenú s miestnou ZŠ, MŠ, rybármi, poľovníkmi, včelármi, ZSS Lipka, výšivkami a vyšívanými obrazmi, medovníkmi a džemami z vlastnej produkcie.

 

Z našich vystavených exponátov jablká a hrušky boli ešte vystavované na Oblastnej požitavskej výstave v Mojzesove a taktiež na celoslovenskej výstave Jablko a hruška roka v Trenčíne, kde člen našej ZO pán Búda obsadil s jablkom 6. miesto. Ďalej sme sa zúčastňovali na akciách organizovaných regionálnymi základnými organizáciami Šurany, Bánov, Úľany nad Žitavou, Mojzesovo, Máňa, Palárikovo – degustácia vín, jabĺk, destilátov, pomazánok a kompótov.

Naše exponáty boli vystavované aj v miestnom kostole, kde bolo poďakovanie za úrodu súčasťou slávnostnej omše.

 

Som presvedčený, že sme sa poďakovali aj našim školákom, ktorí v pondelok po oficiálnej časti si prišli pozrieť našu výstavu a ako odmenu dostali jabĺčko a medovníky, od OÚ sladké lízatko. V rámci ďalších akcií sme sa zúčastnili ešte akcie Kukuričiar v Bánove a opätovne sme zorganizovali ukážku rezu stromov počas výstavy.

 

Osobitne by som sa chcel poďakovať za výdatnú pomoc pri organizovaní všetkých akcií našej ZO, jednak exstarostovi Ing. Naďovi, s ktorým sme vlastne znovu obnovili činnosť Záhradkárov v Lipovej, a samozrejme aj súčastnej p. starostke, ktorá nám vytvára podmienky hlavne v tom, že sa môžeme stretávať v priestoroch OÚ, finančným príspevkom, a tiež za to, že nám so svojim tímom nezištne pomohli zorganizovať naozaj ukážkovú výstavu, do ktorej sa na moje veľké prekvapenie zapojila takmer celá obec a môžem ja za seba, ale myslím že aj za vás ostatných povedať, že sa nám podarilo niečo pekné, a že táto udalosť rezonovala aj po skončení tejto akcie.

 

Počas konania našej výročnej členskej schôdze sme pre našich členov zabezpečili možnosť zakúpenia si semien a sadiva na jarnú výsadbu za zvýhodnené ceny.

 

Vážení záhradkári, som presvedčený, že v rámci diskusie sa aj vy vyjadríte k činnosti našej ZO v roku 2011, že podáte návrhy, aby takých pekných podujatí, ako bolo v roku 2011 bolo čo najviac a aby sme mali z činnosti v našich záhradách a v našej obci čo najviac radosti.

 

Za výbor našej ZO navrhujeme v roku 2012 zorganizovať najmenej 2 až 3 odborné prednášky s praktickými ukážkami:

-         opäť navrhujeme uskutočniť výstavu ovocia a zeleniny s účasťou aj na regionálnych podujatiach

-         doporučujeme účasť na rôznych podujatiach, ktoré organizuje RV – SZZ Trenčín, Gardénia, Agrokomplex

-         výbor ZO vás zároveň vyzýva, aby ste všetci boli priekopníkmi zlepšovania životného prostredia v našej obci – k tomuto už do všetkých domácností OÚ rozposlal aj letáky a črtá sa nám ďalšia možnosť po sprevádzkovaní bioplynovej stanice na likvidáciu zeleného odpadu, ktorý máme prebytočný v našich záhradách

-         mali by sme však z našich záhrad dávať preč čo najmenej biologickej hmoty – využívať v maximálnej miere kompostovanie a biologickú ochranu rastlín podľa vlaňajšej prednášky Ing. Tamascheka

-         pre možnosť ďalšieho financovania činnosti našej ZO je možnosť využiť aj 2% daní zo svojho príjmu do rozpočtu z OV – SZZ

-         ďalej dávame do pozornosti možnosť zakúpenia odbornej literatúry – Poradca záhradkára, Kalendár záhradkára a nákup prostriedkov biologickej ochrany.

 

Vážení záhradkári, do ďalšej našej činnosti prajem všetkým veľa radosti z dobrých úrod a dobrú pohodu v našich záhradách.

 

Správu spracoval a pripravil MVDr. Milan Kajan, predseda ZO SZZ v Lipovej