Pozvánka na výročnú schôdzu ZO SZZ

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Lipovej

Lipová, dňa 17. 2. 2014

 

 

P o z v á n k a

 

Pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu ZO SZZ v Lipovej, ktorá sa uskutoční

v sobotu 1.marca, so začiatkom o 15.00 h v KD Lipová.

 

Program zasadnutia:

  1. Zahájenie
  2. Prednáška -biologická ochrana Ing.  Tamašek
  3. Voľba komisií
  4. Správa o činnosti ZO SZZ  a hospodárení za rok 2013
  5. Plán práce na rok 2014
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenia
  8. Záver

 

MVDr. Milan Kajan

predseda  ZO SZZ Lipová

 

Na zasadnutí  si môžete zakúpiť osivá na jarnú výsadbu a prostriedky na biologickú ochranu, zaplatiť známku na rok 2014 /6 eur /.