ŠTATÚT OBCE LIPOVÁ

 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej na základe § 11 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov  v y d á v a  pre katastrálne územie obce Lipová tento

 

Š t a t ú t   o b c e  L i p o v á

 

Prvá hlava

§ 1

Úvodné ustanovenia

1/ Štatút obce Lipová upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie obce a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladanie s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.

 

2/  Štatút obce Lipová je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

 

 

§ 2

Postavenie obce

1/  Obec Lipová je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.

Zmeny územia obce Lipová možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

 

2/   Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.

 

3/      Obec má právo na svoje obecné symboly.

 

4/      Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.

 

5/      Obec a jej časť má svoj názov. Názov obce a jej časti sa uvádzajú v štátnom jazyku.

 

6/   Územie obce je ucelený celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie, alebo viac katastrálnych území.

 

7/   Obec určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev. Obec tvoria dve časti Mlynský Sek a Ondrochov.

 

8/    Obec určuje stavbám súpisné číslo a orientačné číslo, vedie evidenciu a udržiava so skutočným stavom. Na označovanie stavieb súpisnými číslami obstaráva obec čísla na vlastné náklady. Na účely prevodu vlastníctva k stavbe a poistenie stavby môže obec určiť stavebníkovi súpisné a orientačné číslo i bez kolaudačného rozhodnutia.

 

9/   Odo dňa vyhlásenia referenda, volieb do NR SR, volieb prezidenta SR a ľudového hlasovania o jeho odvolaní, volieb do orgánov územnej samosprávy, hlasovanie obyvateľov obce, alebo sčítanie obyvateľov, domov a bytov nemožno do ich vykonania rozhodnúť o zmene názvu obce, ulice alebo verejného priestranstva ani o zmene číslovania stavieb.

 

§ 3

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

 

1/  Obyvateľom obce Lipová je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.

 

2/ Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností. Obyvatelia obce majú právo zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať svoj názor a zúčastňovať sa obecného zastupiteľstva. Tieto práva sú zakotvené v ust. § 3 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

3/  Obec má voči občanovi povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. Obec môže vykonávať menšie obecné služby, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce.

 

4/ Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok, platí miestnu daň, alebo miestny poplatok, je v obci prihlásený na prechodný pobyt alebo dlhodobý pobyt a má čestné občianstvo obce.

 

Tieto osoby - však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce /miestne referendum/.

 

5/ Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

 

§ 4

Samospráva obce Lipová

 

1/  Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takého úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

/§ 4 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov/

 

2/    Samosprávu obce Lipová vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

a)      orgánov obce

b)      hlasovaním obyvateľov obce

c)      verejným zhromaždením obyvateľov obce

3/ Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce.

 

4/ Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia. Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom.

 

Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenia len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach, takéto nariadenie nesmie odporovať ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu.

 

Postup pri príprave materiálov a podkladom, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Lipovej.

 

5/   Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. SNR  č. 369/1990 Zb.    - § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

 

6/   Výkon štátnej správy prenesený na obce zákonom riadi a kontroluje vláda. Obec pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu dodržiava zákony a všeobecne záväzné právne predpisy.

 

Druhá hlava

§ 5

Majetok obce

 

1/  Majetok obce Lipová tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených, resp. vytvorených obcou.

 

Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila.

 

2/   Majetok obce Lipová sa používa najmä:

-          pre verejné účely,

-          na podnikateľskú činnosť,

-          na výkon samosprávy obce.

Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.

 

3/  Majetok obce, ktorý si slúži pre verejné účely /najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá/ je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

 

4/  Majetok obce určený na podnikateľské činnosti slúži ako majetkový základ pre subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s Obchodným zákonníkom.

 

5/    Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.

6/    Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.

 

7/ Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

 

§ 6

1/   Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

 

2/ Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinní majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.

Sú povinné najmä:

-          udržiavať a užívať majetok,

-          chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,

-          používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,

-          viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou úpravou.

 

3/  Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno zorganizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

4/  V majetkových veciach obce Lipová koná v jej mene starosta.

 

§ 7

1/ Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce.

 

3/    Právnické osoby s majetkovou účasťou obce, obec zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou.

 

§ 8

Za používanie majetku obcou možno vyberať dávky v súlade s platnou právnou úpravou.

 

 

§ 9

1/  Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „ Zásady hospodárenia s majetkom obce Lipová“, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

2/    Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:

-          majetok obce Lipová

-          nadobúdanie a prevody vlastníctva obce,

-          postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám,

-          správu majetku obce,

-          hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce,

-          nakladanie s cennými papiermi,

-          aukčný predaj vecí,

-          kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom.

Tretia hlava

Financovanie a rozpočet obce

§ 10

Financovanie

 

1/ Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov a zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov.

Vlastné príjmy sú:

-          príjmy z majetku obce a z majetku prenechaného obci do užívania /nájmu/

-          výnosy z miestnych daní a poplatkov,

-          podiely na daniach v správe štátu,

-          výnosy z pokút uložených za priestupky,

-          iné príjmy.

 

2/  Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovanie a prostriedky

mimorozpočtových peňažných fondov.

 

3/ Obec môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami.

 

4/ Obec môže požiadať o dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

 

§ 11

Rozpočet

1/  Základom finančného hospodárenia obce Lipová je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.

 

2/  Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej 15 dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť /§9 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov/.

To isté sa týka aj záverečného účtu obce.

 

3/  Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám.

Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: Príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy z majetku obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, iných subjektov s majetkovou účasťou obce, dotácie zo štátneho rozpočtu a podiel na daniach.

Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výdavky za výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbe majetku obce a investičné výdavky.

 

4/  Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o zavedení verejnej dávky /príspevku, poplatku, naturálnom plnení/, o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky.

O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.

5/   Prebytky rozpočtu obce možno previesť do rozpočtu obce alebo do mimorozpočtových

fondov na ďalší kalendárny rok.

 

6/   Obec vedie účtovníctvo cez obecný úrad podľa zákona o účtovníctve v znení

neskorších predpisov. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor. /§ 9 ods. 6 zák. 369/1990Zb. v znení neskorších predpisov/.

 

7/    Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia,

tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob štátneho vyrovnania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu ak rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

 

8/    Obec môže využívať ekonomické nástroje /dane, poplatky, pokuty a iné/ ako regulatíva na podporu ochrany životného prostredia.

 

9/  Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia mimorozpočtových fondov obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

 

§ 12

Rozpočtové provizórium

 

1/ Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.

 

2/ Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

 

3/ Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú „Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Lipová“, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

 

Štvrtá hlava

Orgány obce Lipová

§ 13

Záverečné ustanovenia

1/ Orgánmi obce sú:

a)      obecné zastupiteľstvo

b)      starosta obce.

 

2/ Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány

-          obecnú radu

-          komisie

-          obecný úrad

-          obecnú políciu

-          obecný požiarny zbor

a určuje im pracovnú náplň.

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo

/§ 18 ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb., v znení neskorších predpisov/.

 

§ 14

 

1/ Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Lipová zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Lipová.

 

2/ Obecné zastupiteľstvo v Lipovej bude mať . . . .

-          počet poslancov podľa počtu obyvateľov môže byť 7 až 9

Obecné zastupiteľstvo ich počet určí pred voľbami na celé volebné obdobie.

 

3/ Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 

§ 15

Úlohy obecného zastupiteľstva

 

1/ Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Lipová a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

2/ Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

 

a)            určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu a iných právnických a fyzických osôb, dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

 

b)            schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet,

 

c)            schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

 

d)           rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce podľa § 11 ods. 1 písm. b./ zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, a okrem prípadu, ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo poplatku s rozhodlo na základe petície, hlasovaním obyvateľov obce podľa § 11 ods. 1 písm. c./ citovaného zákona,

 

e)            určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

 

f)             vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,

 

g)            uznášať sa na nariadeniach obce,

 

h)            určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,

 

i)              schvaľovať pracovný poriadok a rokovací poriadok,

 

j)              zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich, schvaľovať zástupcu obce do rozpočtových a príspevkových organizácií obce, schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

 

k)            schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach,

 

l)              zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

 

m)          udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny,

 

n)            schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku

 

o)            schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu 50 tis. Sk,

 

p)            schvaľovať nakladanie s majetkovými právami nad 50 tis. Sk,

 

q)            volí zástupcu starostu

 

r)             stanovovať farby obce, obecnú zástavu a obecný erb,

 

s)             schvaľovať štatút obce,

 

t)             vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce ak ide o:

-                zlúčenie obcí, rozdelenie a zmenu názvu obce,

-                odvolanie starostu ak požiada aspoň 30% oprávnených voličov,

-                petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov.

Obecné zastupiteľstvo rozhodne nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

 

u)            obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných predpisov.

 

3/ Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce.

 

4/ Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Lipovej.

 

§ 16

Starosta obce

1/ Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách.

Funkčné obdobie sa skončí zvolením nového starostu a zložením sľubu.

 

2/ Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom /§ 13 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov/.

 

3/ Starosta najmä:

a)      zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak je zriadená,

b)      vykonáva obecnú správu,

c)      zastupuje obec navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

d)     rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

e)      uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie,

f)       podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

 

4/ Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné, tak, že ho nepodpíše do 10 dní.

Ak bol výkon uznesenia pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak to nepotvrdí do 2 mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

 

5/ Funkcia starostu obce je nezlučiteľná s funkciou:

-          poslanca obecného zastupiteľstva,

-          štatutárneho orgánu alebo člena orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou,

-          štatutárneho zástupcu právnickej osoby s majetkovou účasťou obce,

-          zamestnanca obce, v ktorej má byť volený,

-          predsedu samosprávneho kraja,

-          vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,

-          podľa osobitného zákona.

 

6/ Starosta obce môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 200.000,- Sk ak:

-          poruší nariadenie obce,

-          neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo, alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,

-          nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti.

 

7/ Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa starosta dozvedel o porušení a do 3 rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob a čas trvania a na následky. Pokuta je príjmom obce.

 

8/ Starosta obce schvaľuje mzdový poriadok obce. Platové pomery starostu obce upravuje osobitný zákon.

 

9/ Mandát starostu zaniká:

a)      odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

b)      uplynutím funkčného obdobia,

c)      vzdaním sa mandátu,

d)     právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

e)      pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,

f)       vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o dovolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu,

g)      zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,

h)      v prípadoch podľa § 13 ods. 3,

i)        smrťou,

j)        zrušením obce.

 

Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na celé funkčné obdobie obecným zastupiteľstvom a to z poslancov obecného zastupiteľstva na návrh starostu obce.

Starosta obce môže niektoré svoje povinnosti delegovať i mimo tohto štatútu na svojho zástupcu počas volebného obdobia, ak je zvolený na celý úväzok.

 

§ 17

Zástupca starostu

 

1/ Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.

 

2/ Zástupca starostu je členom obecnej rady s hlasom rozhodujúcim, ak je zriadená.

 

3/ Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie:

a)      zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva a obecnej rady,

b)      nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu /§ 13 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov/,

c)      vykonáva bežné úkony s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obecného úradu,

d)     zástupca starostu zvolá obecné zastupiteľstvo v prípade hlasovania obyvateľov o odvolaní starostu, ak ho nezvolá starosta,

e)      ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní zástupca starostu úlohy starostu v plnom rozsahu, zastupovanie končí zložením sľubu novozvoleného starostu,

f)       zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa bodu e/ patrí plat podľa osobitného zákona.

 

4/ Zástupca starostu zabezpečuje prípravu zasadnutí obecného zastupiteľstva a po stránke vecnej obsahovej náplne v súlade s rokovaniami obecného zastupiteľstva a tiež prípravu zasadnutí obecnej rady, ak je zriadená.

5/ Zástupca starostu v súčinnosti s obecným úradom koordinuje činnosť všetkých komisií obecného zastupiteľstva ak sú zriadené, poskytuje poslancom a členom komisií informácie pre plnenie ich úloh.

 

6/ Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu, ak je zvolený na celý úväzok vykonáva nasledovné agendy:

-          agendu civilnej obrany,

-          agendu vojenskú,

-          agendu stavebnú   - zúčastňuje sa stavebných konaní,

-    vydáva stanoviská k umiestneniu stavby a k stavebnému povoleniu,

- zabezpečuje stavebnú agendu potrebnú pre obec

- vyjadrenia od organizácií, predkladá žiadosti

- zabezpečuje riadnu prevádzku vodovodu po administratívnej stránke

- plní úlohy bezpečnostného a požiarneho technika na obecnom úrade a jeho organizáciách.

 

7/ Zástupca starostu, ak nie je uvoľnený na celý na celý úväzok plní iba úlohy vyplývajúce zo zákona č. 369/1990 Zb. a neskorších predpisov.

 

§18

Hlavný kontrolór obce

 

1/ Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia jeho pracovnoprávny vzťah k obci skončí. Hlavný kontrolór je zamestnancom  obce a za svoju činnosť sa zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.

 

2/ Hlavný kontrolór najmä:

a)      vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenie rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce,

b)      vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,

c)      predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,

d)     predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,

e)      spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu.

 

3/ Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na zasadnutiach obecnej rady s hlasom poradným.

 

4/ Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou

a)      poslanca obecného zastupiteľstva,

b)      starostu,

c)      člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou,

d)     iného zamestnanca obce,

e)   podľa osobitného zákona

 

5/ Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa skončí

a)      vzdaním sa funkcie,

b)      odvolaním,

c)      uplynutím obdobia, na ktoré bol zvolený,

d)     smrťou.

 

6/ Obecné zastupiteľstvo odvoláva hlavného kontrolóra z funkcie, ak:

a)      bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

b)      vykonáva funkciu podľa odseku 4

c)      hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie,

d)     bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.

 

§ 19

Obecná rada

1/ Obecná rada, ak je zriadená, má . . . . poslancov obecného zastupiteľstva.

Obecnú radu volí obecné zastupiteľstvo, ktoré ju môže odvolať, príp. aj niektorého z jej členov.

2/ Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva.

 

3/ Obecná rada sa schádza podľa časového plánu práce a podľa potreby. Jej zasadnutia zvoláva a vedie starosta, v jeho neprítomnosti zástupca starostu.

 

4/ Obecná rada, ak je zriadená, plní úlohy:

a)      rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva, prerokúva a rieši iniciatívne návrhy komisií, poslancov a obecného úradu.

b)      organizuje prípravu podkladov na rokovanie obecného zastupiteľstva,

c)      organizuje práce na príprave rozpočtu obce,

d)     zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku obce, mimorozpočtových fondov a rozpočtu obce, miestnych daní a poplatkov, podáva o nich návrhy obecnému zastupiteľstvu alebo starostovi,

e)      pripravuje zasadnutia obecného zastupiteľstva a predkladá vlastné návrhy,

f)       navrhuje a koordinuje prípravu združovania prostriedkov a činností,

g)      zaoberá sa vecami týkajúcimi sa obce a života v nej a svoje stanoviská podáva obecnému zastupiteľstvu a starostovi,

h)      organizuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva a utvára podmienky pre ich prácu, zabezpečuje a kontroluje prerokúvanie a riešenie ich návrhov, podnetov a pripomienok,

i)        plní ďalšie úlohy podľa uznesení obecného zastupiteľstva.

 

§ 20

Komisie obecného zastupiteľstva

1/ Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo.

 

2/ Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.

 

3/ Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie – ním je vždy poslanec obecného zastupiteľstva – a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.

Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka komisie a členov.

Predseda komisie:

-          riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze,

-          organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,

-          zastupuje komisiu navonok.

Tajomník komisie:

-          spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh činností komisie,

-          zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,

-          vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie,

-          zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,

-          plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.

 

4/ Komisie na úseku, pre ktorý sú zriadené, najmä:

a)      vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým pre obec – investičným zámerom,

b)      vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktorú sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisie informovať,

c)      kontrolujú spôsob realizácie obecného zastupiteľstva a obecnej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú, ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.

 

5/ Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

 

6/ V ďalšom volebnom období môže obecné zastupiteľstvo zriadiť komisie podľa potreby.

 

§ 21

Obecný úrad

 

1/ Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov obce.

Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

 

2/ Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

a)      zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,

b)      pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva, ak sú zriadené,

c)      pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,

d)     vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,

e)      koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených obcou,

f)       organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.

 

3/ Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.

4/ Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje pracovný poriadok Obecného úradu v Lipovej, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

§ 22

Prednosta obecného úradu

1/ Ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta.

Prednostu vymenúva a odvoláva starosta obce.

 

2/ Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi.

 

3/ Prednosta obecného úradu plní najmä nasledovné úlohy:

-          organizuje prácu obecného úradu,

-          zabezpečuje hospodársky a správny chod úradu,

-          zostavuje návrh rozpočtu a zabezpečuje jeho plnenie, podpisuje spolu so starostom zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva,

-          zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným,

-          zúčastňuje sa zasadnutí obecnej rady s hlasom poradným, ak je zriadená,

 

4/ Prednosta obecného úradu plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží starosta obce v pracovnej náplni.

 

§ 23

Obecná polícia

Zriadenie, postavenie a úlohy obecnej polície upravuje osobitný zákon /zák. SNR č.564/1991Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov/.

 

Piata hlava

Hlasovanie obyvateľov obce

§ 24

1/ Hlasovanie obyvateľov obce Lipová o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.

 

2/ Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce, ak ide o návrh: /§11 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov/

a)      na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce,

b)      na zavedenie a zrušenie verejnej dávky, ak ide o návrh na zavedenie a zrušenie miestnej dane alebo miestneho poplatku, o ktorom sa má podľa uznesenia obecného zastupiteľstva rozhodnúť o miestnom referende,

c)      petície skupiny obyvateľov obce v počte 30% oprávnených voličov ku dňu podania tejto petície.

Petíciu podľa odseku 1 písm. c/ overujú aspoň traja poslanci určení obecným zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru a starosta. Starosta neoveruje petíciu podanú podľa §13 a ods. 3 písm. a/ prvého bodu. Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom, a ak ide o rozdelenie obce aj náležitosti podľa odseku 2, obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície obci a to platí aj v prípade petície podľa § 13 ods. 3 písm. a/ prvého bodu.

 

3/ Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach, týkajúcich sa postavenia a rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.

 

4/ Hlasovanie obyvateľov obce je platné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina obyvateľov obce oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky hlasovania obyvateľov obce do 3 dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

 

Šiesta hlava

Verejné zhromaždenie obyvateľov obce

§ 25

 

1/ Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verené zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti, resp. častí.

 

2/ Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obec, príp. jeho časti vždy:

-          ak o to požiada petíciou najmenej 20% obyvateľov obce,

-          ak o to požiada ¼ poslancov obecného zastupiteľstva.

 

3/ Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvateľov obce, resp. jeho časti.

 

4/ Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia, ako aj podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne vo všeobecne záväznom nariadení.

 

5/ Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli pri Obecnom úrade v Lipovej, príp. iným vhodným spôsobom /napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a pod./

 

O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.

 

 

Siedma hlava

Poslanci obecného zastupiteľstva

§ 26

Úvodné ustanovenie

1/ Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách.

Spôsob voľby a počet poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.

 

2/ Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami častí obce. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

 

§ 27

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

1/ Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách sa upravuje osobitným zákonom.

 

2/ Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie obecné zastupiteľstvo.

 

3/ Funkčné obdobie poslancov začína dňom zvolenia, zloženia sľubu a končí dňom skončenia volebného obdobia.

 

Mandát poslanca zaniká:

a)      odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

b)      uplynutím funkčného obdobia,

c)      vzdaním sa mandátu,

d)     právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

e)      pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,

f)       zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,

g)      ak počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,

h)      v prípadoch podľa § 11 ods. 2,

i)        zrušením obce alebo

j)        smrťou.

Mandát poslanca obecného zastupiteľstva zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne. Pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

 

§ 28

Práva a povinnosti poslancov

1/ Poslanec je oprávnený najmä:

a)      predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a námety,

b)      interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce,

c)      požadovať od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce, vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,

d)     požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

e)      zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce,

f)       požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

 

2/ Poslanec je povinný najmä:

a)      zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,

b)      zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

c)      dodržiavať Štatút obce Lipová a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Lipovej.

d)     obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

 

3/ Poslanci môžu vytvárať poslanecký klub podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.

 

4/ Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

 

§ 29

Náhrady poslancov

1/ Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného pomeru alebo obdobného pomeru.

Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.

 

2/ Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru.

 

3/ Starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnení zo zamestnania, sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy mu patrí odmena /plat/.

 

 

Ôsma hlava

Vzťah obce k okolitým obciam a mestám

§ 30

1/ Veci spoločného záujmu obce Lipová a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou obce s okolitými mestami a obcami v zmysle § 20 ods. a, b, c, d, e, f zákona č. 453/2001 Z. z.

 

2/ Obec môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov a byť členmi medzinárodných združení miestnych orgánov v zmysle § 21 zákona č. 453/2011 Z. z.

 

 

Deviata hlava

Vzťahy so štátom, s právnickými a fyzickými osobami,

s politickými stranami a hnutiami

a občianskymi združeniami

§ 31

1/ Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu a to najmä s orgánmi samosprávneho kraja, úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi a ďalšími štátnymi orgánmi /prokuratúrou, súdom, políciou pod./

 

2/ Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

 

 

Desiata hlava

Symboly obce, čestné občianstvo,

ceny a odmeny, kronika obce

§ 32

Úvodné ustanovenia

Obecné symboly sú:

a)      erb obce,

b)      zástava obce,

c)      pečať obce.

 

§ 33

Erb obce

1/ Erb obce Lipová tvorí oválny štít s kráľovnou, vystupujúcou z koruny a sprevádzanou dvoja privrátenými polmesiacmi.

 

2/ Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce Lipová tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.

 

3/ Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas /povolenie/ starostu. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka.

Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia.

Žiadosť musí obsahovať:

-          úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,

-          obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu /povolenia/

-          potvrdenie o zaplatení poplatku.

 

4/ Erb obce sa používa:

a)      na pečatidle obce

b)      na insígniách starostu

c)      na listinách o udelení čestného občianstva obce Lipová, ceny obce Lipová a uznaniach obce Lipová

d)     na budovách, kde má sídlo obecný úrad Lipová

e)      na označenie katastrálneho územia obce

f)       v rokovacích miestnostiach orgánov obce

g)      na preukazoch poslancov obce ako aj pracovníkov obce

h)      na rovnošatách pracovníkov obecnej polície a obecného požiarneho zboru

i)        na označenie vozidiel obce, obecnej polície a obecného požiarneho zboru.

Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od poplatkov.

 

5/ Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia.

V bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb obce nepoužíva. Listový papier s vyobrazeným erbom používa výlučne starosta.

 

6/  Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.

Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

 

7/ Obec Lipová určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania erbu obce Lipová, ako aj výšku poplatku a sankcie za neoprávnené alebo nesprávne používanie erbu.

§ 34

Zástava obce Lipová

1/ Zástavu obce Lipová tvorí sedem pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej /1/10/, bielej /1/10/, žltej /2/10/, červenej /2/10/, žltej /2/10/, bielej /1/10/ a červenej /1/10/. Pomer strán nie je stanovený.

 

2/ Podrobné a záväzné vyobrazenie zástavy obce Lipová tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.

 

3/ Zástavu obce Lipová používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.

 

4/ Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

 

5/ Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo /§ 8 ods. 6 zák. č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich používaní/.

 

6/ Zástava obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Zástava sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme. Vztyčovanie a snímanie zástavy obce uskutočňuje starosta obce alebo zástupca starostu.

 

7/ Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:

a)      zástava sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,

b)      na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.

 

8/ Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

 

9/ Obec Lipová určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania zástavy obce Lipová.

 

§ 35

Pečať obce Lipová

1/ Pečať obce Lipová tvorí erb obce Lipová s kruhopisom: „OBEC LIPOVÁ“

 

2/ Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenie štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.

 

3/ Pečať uchováva starosta obce.

 

Druhá časť

Čestné občianstvo, ceny a odmeny

§ 36

Úvodné ustanovenia

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:

a)      Čestné občianstvo obce Lipová

b)      Cena obce Lipová

c)      Cena starostu obce

d)     Odmeny

 

§ 37

Čestné občianstvo obce Lipová

1/ Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Lipová.

 

2/ O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

 

3/ O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta.

Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.

 

4/ Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti, alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do Pamätnej knihy obce Lipová.

 

5/ Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

 

§ 38

Cena obce Lipová

1/ Cena obce Lipová sa udeľuje za:

-          vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,

-          činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,

-          činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce v jeho občanov.

 

2/ Návrhy na udelenie ceny môžu obecného zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. aj občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.

 

3/ Cenu obce Lipová tvorí plaketa s erbom obce a peňažitá odmena vo výške .............. Sk.

K cene obce sa vydáva potvrdenie /preukaz/ o jeho udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.

 

4/ Cenu obce Lipová slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce každoročne.

 

5/ Cena obce Lipová sa môže udeliť ročne najviac päťkrát.

 

6/ Cena obce Lipová sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najneskôr však po uplynutí 2 rokov.

 

7/ Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

 

 

§ 39

Cena starostu obce Lipová

1/ Cenu starostu obce udeľuje starosta obce – občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.

 

2/ Cenu starostu obce Lipová tvorí vecný dar v hodnote, ktorú každoročne schváli obecné zastupiteľstvo.

 

3/ Cena starostu sa môže udeliť ročne najviac 10-krát.

 

4/ Evidencia sa vedie v Pamätnej knihe obce Lipová, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

 

§ 40

Odmeny

 

Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny, a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

 

 

Tretia časť

Kronika obce Lipová

§ 41

1/ Kronika obce Lipová sa vedie v úradnom jazyku, príp. v jazyku príslušnej národnosti.

 

2/ Zápisy do kroniky sa vykonávajú v ročných intervaloch.

Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech miestneho spoločenstva.

 

3/ Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.

 

4/ Text jednotlivých ročných zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo po predbežnom rokovaní.

 

Jedenásta hlava

Pomoc pri mimoriadnych situáciách

§42

1/ Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenou živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

 

2/ Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

 

3/ Obec zabezpečuje evakuáciu, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností na ochranu jeho majetku vypracúva plány záchranných prác.

 

4/ Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom obecného požiarneho zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

 

 

§ 43

Pomoc pri mimoriadnych situáciách

1/ Starosta obce môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú, alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej  pohromy, alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 

2/ Právnická alebo fyzická osoba , ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov.

Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do dvoch rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

 

 

Dvanásta hlava

§ 44

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

1/ Štatút obce Lipová je základnou právnou normou obce Lipová. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

2/ Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo  3/5 väčšinou všetkých poslancov.

 

3/ Štatút obce Lipová bol schválený obecným zastupiteľstvom v Lipovej dňa 22. 3. 2002 uznesením OZ číslo 131/2002.

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce

Ing. Jozef Naď

 

poznámka

mena Sk bude v zmysle platných predpisov prepočítaná na menu EUR