Ukončenie zozbierania podkladov- Dodatok k ÚPN Lipová

Obec Lipová oznamuje, že zozbieranie všetkých podkladov k zmenám a doplnkom ÚPN obce sa končí 30.09.2023. Po tomto termíne sa podklady vyhodnotia z hľadiska ich využiteľnosti a súladu so schváleným záväzným zadaním Dodatku k ÚPN Lipová.