Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej obce

Vážení občania, Obec Lipová na základe schváleného uznesenia č. 145/2024 zo dňa 13.3.2024 začala s vypracovaním Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja  Obce Lipová na roky 2024 - 2033. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý sa vypracúva na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.

Vypracovanie tohto dokumentu nariaďuje obciam uvedený zákon, pričom obce ho musia mať spracovaný obzvlášť v prípade, ak sa uchádzajú o akékoľvek financie z eurofondov alebo o štátne dotácie. PHSR - ako aj všetky jeho prípadné následné zmeny schvaľuje obecné zastupiteľstvo. PHSR Lipová 2024 – 2033 je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe poznania aktuálnej situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, dobrovoľníckych a záujmových združení v obci Lipová- opisuje strategické ciele a priority rozvoja a je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania obce Lipová. Obec privíta aktívne zapojenie sa občanov do tvorby PHSR.

 

K dispozícii je anonymný dotazník :

-          v papierovej forme vo vestibule Obecného úradu  Lipová a

-          v elektronickej forme na webovej stránke Obce Lipová,

v ktorom môžu dotknutí vyjadriť svoje postrehy, názory, námety na zlepšenie života v našej obci. Vopred Vám ďakujeme za aktívny prístup a spoluprácu pri tvorbe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Lipová. Dotazník je potrebné vyplniť  do 15.05.2024

Bližšie informácie Vám poskytneme osobne na obecnom úrade v Lipovej, telefonicky na čísle 035 6507010 alebo mailom This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Dotazník k PHSR si môžete stiahnuť tu.