Pozvánka na 15. zasadnutie OZ Lipová

Starostka obce  Lipová Lipová, 22.03.2017

Číslo : 79/2/2017 – 15

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční

dňa 30.marca 2017, t. j. vo štvrtok, o 18.00 h v KD Lipová

Program :

  1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
  2. Kontrola plnenia uznesení z 14. zasadnutia OZ Lipová.
  3. Uvoľnenie nájomného bytu v obecnom bytovom dome:                                                                                                       - výber nového nájomcu do nájomného bytu v obecnom bytovom dome č. 442
  4. Schválenie „Kúpnej zmluvy k odpredaju pozemku pre Západoslovenskú distribučnú, a.s.“
  5. Podporné aktivity na zvýšenie počtu žiakov  v ZŠ Lipová
  6. Zmeny rozpočtu obce Lipová v roku 2017
  7. Zámery obce pre rok 2017
  8. Rôzne
  9. Diskusia
  10. Návrh na uznesenia a záver

 

 

Mgr. Tatiana Ölvecká v. r.

starostka obce