Pozvánka na 16. zasadnutie OZ v Lipovej

Starostka obce Lipová

Lipová, 20.06.2017

Číslo : 79/2/2017 – 16

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční

dňa 28. júna 2017, t. j. v stredu, o 19.00 h v KD Lipová

Program :

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.

2. Kontrola plnenia uznesení z 15. zasadnutia OZ Lipová.

3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Lipová za rok 2016

5. Záverečný účet obce Lipová za rok 2016

6. Plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2017

7. Úpravy rozpočtu obce Lipová

8. Zmena výšky stravnej jednotky na dieťa v MŠ a ZŠ

9. Vymazanie Miestneho národného výboru Lipová z obchodného registra

10. Všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní volebných plagátov v obci Lipová počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

11. Rôzne

12. Diskusia

13. Prehľad prijatých uznesení

14. Záver

 

Mgr. Tatiana Ölvecká v. r.

starostka obce