Pozvánka na 17. zasadnutie OZ Lipová 27. júla 2017

Starostka obce Lipová Lipová, 24.07.2017

Číslo : 79/2/2017 – 17

 

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční

dňa 27. júla 2017, t. j. vo štvrtok, o 19.00 h v KD Lipová

Program :

  1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  2. Kontrola plnenia uznesení z 16. zasadnutia OZ Lipová.
  3. Voľby do orgánov VÚC rok 2017 - určenie volebných okrskov a volebných miestností
  4. Stanovisko hlavnej  kontrolórky obce Lipová k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania rekonštrukcie verejného osvetlenia
  5. Schválenie spôsobu financovania rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci
  6. Schvaľovanie dodávateľov na plánované investičné akcie
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Prehľad prijatých uznesení
  10. Záver

Mgr. Tatiana Ölvecká v. r.

starostka obce