Pozvánka na 18. zasadnutie OZ Lipová 28. septembra 2017

Starostka obce  Lipová Lipová, 25.09.2017

Číslo : 79/2/2017 – 18

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

 

zvolávam

18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční

dňa 28. septembra 2017, t. j. vo štvrtok, o 18.00 h v KD Lipová

 

Program :

 

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 2. Zloženie sľubu nastupujúceho poslanca OZ
 3. Kontrola plnenia uznesení z 17. zasadnutia OZ Lipová.
 4. Prejednanie návrhov Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – bytovému domu – realizovanej pod marketingovým názvom ,,BYTOVÝ DOM ONDROCHOV“
 5. Prejednanie žiadosti K2net - Wifi s.r.o. Nitra o návrhu zmluvy týkajúcej sa zriadenia vysokorýchlostného pripojenia internetu v časti Ondrochov
 6. Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Lipová k individuálnej účtovnej závierke k 31.12. 2016
 7. Plnenie rozpočtu za 2.štvrťrok 2017
 8. Úpravy rozpočtu
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Prehľad prijatých uznesení
 12. Záver

Mgr. Tatiana Ölvecká v. r.

starostka obce