Pozvánka na 4. zasadnutie OZ Lipová 26.06.2019

Starostka obce  Lipová Lipová, 18.06.2019

Číslo : 79/2/2019 – 4

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

 

zvolávam

4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční

dňa 26. júna 2019, t. j. v stredu, o 18.00 h v KD Lipová

Program :

  1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  2. Kontrola plnenia uznesení z 3. zasadnutia OZ Lipová
  3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
  4. Správa o výsledku kontrol hlavného kontrolóra
  5. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Lipová za rok 2018
  6. Záverečný účet Obce Lipová za rok 2018
  7. Plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2019
  8. Návrh VZN obce Lipová č. 1/2019 o výške príspevku na stravu a čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri MŠ Lipová
  9. Prejednanie žiadostí v obecnom nájomnom dome súpisné č. 442

10.  Prejednanie žiadostí doručených na Obecný úrad v Lipovej

11.  Prejednanie investičných zámerov obce na rok 2019 a úpravy rozpočtu na rok 2019

12.  Rôzne

13.  Diskusia

14.  Prehľad prijatých uznesení

15.  Záver

Mgr. Tatiana Ölvecká v. r.

starostka obce

Za správnosť: Mgr. Ivana Slobodníková