Pozvánka na 12. zasadnutie OZ v Lipovej

Starostka obce Lipová

Číslo: 79/2-2012/12

 

Lipová, 06. 02. 2012

 

Pozvánka

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej,

ktoré sa uskutoční dňa 9. februára 2012 o 17.00 h. v KD Lipová


1/ Otvorenie zasadnutia, schválenia programu, voľba návrhovej komisie, určenie

zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2/ Kontrola plnenia uznesení z 11. zasadnutia OZ Lipová

3/ Žiadosť o vydanie stanoviska k investičnej činnosti v obci Lipová žiadateľ Anton

Meszáros, s. r. o. BPS Lipová 1 so sídlom Tvrdošovce

4/ SPP Bratislava – zmluva o zriadení vecného bremena na obecné pozemky v rámci stavby

APKO MP v obci Lipová – Ondrochov

5/ Plán činnosti hlavného kontrolóra obec Lipová  na I. polrok 2012

6/ Prejednanie žiadosti Ing. Mgr. Juraja Baráta bytom Kamenná 80, Nitra o vyjadrenie

o územnom využití pozemku parcely číslo 418/5

7/ Dodatok k nájomnej zmluve so Slovenským rybárskym zväzom Šurany

8/ Vyhradenie miest na umiestňovanie volebných plagátov pre voľby do NR SR

9/ Diskusia

10/ Návrh na uznesenie

11/ Záver