Pozvánka na 14. zasadnutie OZ v Lipovej

Starostka obce Lipová

Číslo: 79/2-2012/14

Lipová, 22. 03. 2012

 

Pozvánka

 

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej

ktoré sa uskutoční v utorok 27. marca 2012, o 18.00 h v KD Ondrochov


1/ Otvorenie zasadnutia, schválenia programu, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa

a overovateľov zápisnice

 

2/ Kontrola plnenia uznesení z 13. zasadnutia OZ Lipová

 

3/ Návrhy a pripomienky k zámeru „Bioplynová stanica Lipová 800 kW v zmysle zákona

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

 

4/ Pridelenie jednoizbového nájomného bytu v obytnom dome s. č. 442

 

5/ Prejednanie žiadostí o úľavu poplatku na odpade pre ZSS „ LIPKA“ a pre rodiny s 5 a viac

maloletými deťmi

 

6/ Vyjadrenie k realizácii akcie „Odvedenie odpadových vôd, Lipová a Šurany m. č.

Kostolný Sek“ k dobudovaniu stoky A – 1

 

7/ Uznesenia OZ

 

8/ Záver

 

 

 

 

Tatiana Ölvecká

starostka obce