Pozvánka na 16. zasadnutie OZ v Lipovej

Starostka obce Lipová

Číslo: 79/2/2012 – 16

Lipová, 7. 6. 2012

Pozvánka

 

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

 

16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej,

ktoré sa uskutoční v utorok 12. júna 2012, o 19.00 h v KD Lipová

Program:

1/ Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

2/ Kontrola plnenia uznesení z 15. zasadnutia OZ Lipová.

3/ Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Lipová na II. polrok 2012.

4/ Úprava platových pomerov starostky obce v zmysle zákona č. 154/2011 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

5/ Investičné akcie obce - informácia o priebehu realizácie týchto akcií.

6/ Schválenie realizácie ďalších investičných zámerov obce plánovaných na predchádzajúcom OZ Lipová pre rok 2012.

7/ Informácia o uskutočnených kultúrnych podujatiach v termíne od 30. 04. 2012 do 10. 06. 2012.

8/ Informácia o pripravovaných podujatiach na letné obdobie.

9/ Diskusia.

10/ Návrh na uznesenia.

11/ Záver.

 

Tatiana Ölvecká

starostka obce