Pozvánka na 17. zasadnutie OZ v Lipovej

Obecné zastupiteľstvo Lipová

Číslo: 79/2/2012 – 17

Lipová, 28. 08. 2012

 

Pozvánka

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej,

dňa 6. septembra 2012, t. j. štvrtok, o 17.30 h do KD Lipová.

 

Program:

 

1/ Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 

2/ Kontrola plnenia uznesení zo 16. zasadnutia OZ Lipová

 

3/ Stanovisko OZ k žiadosti Rudolfa Poláka, bytom Šurany, týkajúcej sa výstavby rodinného domu na parcele č. 4650/4 katastrálne územie Šurany

 

4/ Pridelenie nájomného bytu č. 3 v bytovom dome č. 441

 

5/ Odvedenie odpadových vôd Lipová a Šurany, miestna časť Kostolný Sek“ – stanovisko

 

6/ Žiadosť o vyjadrenie k Projektovej dokumentácii k stavebnému konaniu – „Odvedenie odpadových vôd Lipová a Šurany, miestna časť. Kostolný Sek“

 

7/ Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

 

8/ Žiadosť o stanovisko k odpredaju pozemku pod plánovanú transformačnú stanicu v obci Lipová, časť Mlynský Sek – žiadateľ Západoslovenská energetika

 

9/ Plnenie rozpočtu za I. polrok 2012

 

10/ Plnenie rozpočtu obce Lipová k 31. 08. 2012, stav bežného účtu Obce Lipová k 31. 08. 2012

 

11/ Investičné zámery obce

A/ Vyhodnotenie zrealizovaných investičných zámerov – II. etapa

B/ schválenie zostávajúcich investičných zámerov na rok 2012. Zostávajúce investičné

zámery – Bezdrôtový rozhlas / I. etapa – ONDROCHOV/ , železná brána na

kompostovisko, zakúpenie traktora pre obec

 

12/ Príspevok na činnosť Obecného športového klubu v Lipovej

 

13/ Návrhy na vyradenie kníh

A/ Obecná knižnica Lipová - pobočka Ondrochov

B/ Obecná knižnica Lipová

 

14/ Rôzne

A/ Informácia o uskutočnených akciách

B/ Informácia ohľadom parcely č. 351/1 a parcely č. 394 k. ú. Ondrochov

C/ Výmenný zber papiera – Brantner Nové Zámky

D/ Osvetlenie námestia

E/ Výstavba tenisového kurtu na futbalovom ihrisku Lipová – informácia

F/ Informácia o začatí úprav areálu tzv. „jamky“ za kultúrnym domom začatie prác

 

15/ Diskusia

 

16/ Návrh na uznesenia

 

17/ Záver

 

 

 

 

 

 

 

Tatiana Ölvecká

starostka obce