Pozvánka na 18. zasadnutie OZ v Lipovej

Obecné zastupiteľstvo Lipová

Číslo: 79/2/2012 – 18

Lipová, 11. 09. 2012

Pozvánka

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej,

dňa 18. septembra 2012, t. j. utorok, o 18.00 h v KD Lipová.

Program:

1/ Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

2/ Kontrola plnenia uznesení zo 17. zasadnutia OZ Lipová.

3/ Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – Západoslovenská vodárenská spoločnosť.

4/ Odvedenie odpadových vôd Lipová a Šurany, m . č. Kostolný Sek“ – stanovisko.

5/ Žiadosť o vyjadrenie k Projektovej dokumentácii k stavebnému konaniu –

„Odvedenie odpadových vôd Lipová a Šurany, m . č. Kostolný Sek“.

6/ Žiadosť o stanovisko k odpredaju pozemku pod plánovanú transformačnú stanicu

v obci Lipová, časť Mlynský Sek – žiadateľ Západoslovenská energetika.

7/ Rôzne.

8/ Diskusia.

9/ Návrh na uznesenia.

10/ Záver.

 

Tatiana Ölvecká

starostka obce