Pozvánka na 19. zasadnutie OZ v Lipovej

Obecné zastupiteľstvo Lipová

Číslo: 79/2/2012-19                                                   Lipová, 5. 11. 2012

 

Pozvánka

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej,

dňa 12. novembra 2012 o 17.00 hodine v KD Ondrochov.

Program:

1/ Otvorenie zasadnutia, schválenia programu, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2/ Kontrola plnenia uznesení z18. zasadnutia OZ Lipová

3/ Plnenie rozpočtu obce Lipová k 31. 10. 2012

4/ Plnenie rozpočtu obce Lipová k 30. 09. 2012

5/ Inventarizácia majetku obce Lipová k 31. 12. 2012, inventarizačné komisie

6/ Návrh VZN obce Lipová o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

7/ Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Lipová č. 1/2008

8/ Dodatok k Zmluve o zriadení vecného bremena na ČS 3 a ČS 4

9/ Kanalizácia Lipová  - súhlasné stanovisko k podpísaniu zmlúv o budúcich zmluvách – zriadenie vecného bremena za účelom uloženia kanalizačného potrubia

10/ Cenové kalkulácie bezdrôtového rozhlasu v oboch častiach obce

11/  Žiadosť o súhlasné stanovisko k vyňatiu poľnohospodárskej pôdy na parcele č. 366/7, k. ú. Mlynský Sek z dôvodu výstavby skladu poľnohospodárskych produktov

12/ Žiadosť o prenajatie poľnohospodárskej pôdy vedenej na LV č. 3712, k. ú. Šurany pozemok reg. „E“ parc. č. 4605 orná pôda o výmere 10889 m2 a LV č. 1210 k. ú. Mlynský  Sek reg. „E“ parc. č. 61/24 orná pôda o výmere 4437 m2 a pozemok reg. „E“ parc. č. 54/3 záhrady o výmere 2891 m2 ktorej vlastníkom je obec Lipová

13/ Tvorba návrhu rozpočtu obce Lipová na rok 2013 / žiadosti /

14/ Rôzne

15/ Diskusia

16/ Návrh na uznesenia a záver

 

Tatiana Ölvecká

starostka obce