Pozvánka na 20. zasadnutie OZ v Lipovej

Obecné zastupiteľstvo Lipová

Číslo: 79/2/2012-20                                                                          Lipová, 28.11.2012

 

Pozvánka

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej,

dňa 6. decembra 2012 t. j. štvrtok o 17.00 hodine v KD Lipová.

Program:

1/ Otvorenie zasadnutia, schválenia programu, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2/ Kontrola plnenia uznesení z19. zasadnutia OZ Lipová

3/ Odvedenie vôd Lipová a Šurany, m. č. Kostolný Sek ČS 1 a ČS 2 a žiadosť o vyjadrenie k PD spojené územné a stavebné konanie

4/ Dodatok č. 1/2013 k zmluve o dielo č. 18 – Lipová / 2011 – firma Brantner, Nové Zámky

5/ Návrh VZN obce Lipová o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

6/ Tvorba návrhu rozpočtu obce Lipová na rok 2013

7/ Rôzne

8/ Diskusia

9/ Návrh na uznesenia

10/ Záver

 

 

Tatiana Ölvecká - starostka obce