Pozvánka na 21. zasadnutie OZ v Lipovej

Obecné zastupiteľstvo Lipová

Číslo:79/2/2013-21                                                                              Lipová, 11. 1. 2013

 

Pozvánka

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej,

dňa 16. januára 2013 o 17.00 hodine v KD Lipová

Program:

1/ Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2/ Kontrola plnenia uznesení z 20. zasadnutia OZ Lipová

3/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Lipová za rok 2012

4/ Plnenie rozpočtu Obce Lipová za rok 2012

5/ Tvorba rozpočtu Obce Lipová na rok 2013

6/ Rôzne

7/ Diskusia

8/ Návrh na uznesenia a záver

 

Tatiana Ölvecká - starostka obce