Pozvánka na 19. zasadnutie OZ Lipová 28. novembra 2017

Starostka obce  Lipová Lipová, 20.11.2017

Číslo : 79/2/2017 – 19

 

 

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční

dňa 28. novembra 2017, t. j. v utorok, o 16.30 h v KD Lipová

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 2. Kontrola plnenia uznesení z 18. zasadnutia OZ Lipová.
 3. Plnenie rozpočtu za 3. štvrťrok 2017
 4. Aktuálne úpravy rozpočtu
 5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipová o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
 6. Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Lipovej
 7. Schválenie inventarizačnej komisie Obce Lipová na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku záväzkov
 8. Návrh rozpočtu Obce Lipová  na rok 2018
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Prehľad prijatých uznesení
 12. Záver

Mgr. Tatiana Ölvecká v. r.

starostka obce