Pozvánka na 20. zasadnutie OZ Lipová 13. decembra 2017

Starostka obce  Lipová Lipová, 08.12.2017

Číslo : 79/2/2017 – 20

 

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční

dňa 13. decembra 2017, t. j. v stredu, o 18.00 h v KD Lipová

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 2. Kontrola plnenia uznesení z 19. zasadnutia OZ Lipová.
 3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipová na I. polrok 2018
 4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Lipová na rok 2018
 5. Schválenie rozpočtu obce Lipová na rok 2018 a na roky 2019 – 2020
 6. VZN obce Lipová o financovaní školských zariadení na území obce Lipová
 7. Predloženie dodatku č.1 k predĺženiu prenájmu pozemku
 8. Aktuálne úpravy rozpočtu roku 2017
 9. Dodatok k  Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Lipovej
 10. Návrh na vyradenie kníh v  Obecnej knižnici Lipová
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Prehľad prijatých uznesení
 14. Záver

Mgr. Tatiana Ölvecká v. r.

starostka obce