Pozvánka na 21. zasadnutie OZ Lipová 25. januára 2018

Starostka obce  Lipová Lipová, 18.1.2018

Číslo : 79/2/2018 – 21

 

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční

dňa 25.januára 2018, t. j. vo štvrtok, o 18.00 h v KD Lipová

Program :

  1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  2. Kontrola plnenia uznesení z 20. zasadnutia OZ Lipová.
  3. Schválenie uznesení vo veci „Bytový dom  Ondrochov“
  4. Rôzne
  5. Diskusia
  6. Prehľad prijatých uznesení
  7. Záver

 

Mgr. Tatiana Ölvecká v. r.

starostka obce