Pozvánka na 27. zasadnutie OZ Lipová 09. augusta 2018

Starostka obce  Lipová Lipová, 06.08.2018

Číslo : 79/2/2018 – 27

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

 

zvolávam

27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční

dňa 09. augusta 2018, t. j. vo štvrtok, o 18.30 h v KD Lipová

 

Program :

  1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  2. Kontrola plnenia uznesení z 26. zasadnutia OZ Lipová
  3. Komunálne voľby v roku 2018
  4. Prejednanie náležitostí k bytovému domu Ondrochov
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Prehľad prijatých uznesení
  8. Záver

Mgr. Tatiana Ölvecká v. r.

starostka obce