Pozvánka na 2. zasadnutie OZ Lipová

Starostka obce Lipová

Číslo : 79/2/2018 – 2                                                                                            Lipová, 27.12. 2018

P O Z V Á N K A

V  zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

zvolávam

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa bude konať

dňa 31. decembra /t.j. v pondelok/ 2018 o 09:30 h v Kultúrnom dome v Lipovej

 

 

PROGRAM :

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení-
  3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  4. Riešenie havarijných stavov
  5. Pridelenie nájomného bytu v zmysle VZN č. 1/2007 v znení neskorších dodatkov
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Záver

 

Mgr. Tatiana Ölvecká

starostka obce