Novoročný príhovor

Vážení občania,

Nový rok prináša nové výzvy a verím, že pre každého z nás bude niečím výnimočný v tom dobrom slova zmysle. Každým rokom sú moje sviatočné želania jednoduchšie a prajem si hlavne zdravie, pokoj, viac času a úsmevov na tvári pre seba, mojich blízkych a samozrejme pre Vás, milých Lipovčanov a pre všetkých ľudí dobrej vôle. Využime Nový rok na to, aby sme s úsmevom na tvári zaspomínali, čo nás potešilo v tom predchádzajúcom, ale nezatvárajme oči ani pred problémami, ktoré nastali a skúsme ich v roku 2019 vyriešiť najlepšie, ako sa bude dať. Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli v uplynulom roku zlé dni naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ale aj dni dobré,  veselé,  radostné, šťastné a úspešné. A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci začaté a nebáť sa prekážok, ktoré počas cesty k naplneniu cieľov, snov či predstáv určite prídu. Všetci v rodinách, aj samotná obec Lipová počas uplynulého roka prekonávala prekážky, ale sa aj tešila z dokončených diel a úspechov. Dúfam, že vy občania ste prežívali všetky pozitívne udalosti a vykonané práce na zveľaďovaní obce s radosťou a záujmom. Pretože všetko, čo sa v obci deje, sa robí pre zlepšenie a skvalitnenie života Vás, občanov našej obce.

Milí občania, do nového roka vám prajem pevné zdravie, veľa radosti, čo najmenej stresu a iba správne premyslené kroky. Verím, že nás v rodinách i v celej obci čakajú zaujímavé príležitosti, pre ktoré budeme mať dostatok síl a energie. Z úprimného srdca Vám želám, aby tento rok bol rokom pokoja, mieru, lásky, porozumenia v našej obci i na celom svete, aby sme si vážili a ctili sused suseda, jeden druhého a vzájomne si pomáhali.

Vážené občianky, vážení občania! V ďalšej časti môjho novoročného príhovoru by som Vás chcela informovať o štatistike našej obce. Na začiatku roka 2018 mala naša obec celkove 1528 obyvateľov. V roku 2018 sa nám narodilo 10 detí, ale zomrelo až 22 obyvateľov s trvalým pobytom v obci. V roku 2018 bolo výnimočne až 23 sobášov. Do obce sa počas roka prihlásilo 38 obyvateľov, z obce sa odhlásilo 21 obyvateľov. Na začiatku roka 2019 má naša obec 1533 obyvateľov. Z tejto štatistiky vyplýva, že nás je viac o 5, čo ma veľmi teší. Keď si v duchu premietam uplynulý rok, tak mám radosť z uzavretých manželstiev a narodených detí, lebo ľudská láska spojená v manželskom zväzku a umocnená deťmi je pokračovaním ľudského rodu. Na druhej strane, keď si otvorím knihu úmrtí a v mysli si premietam našich obyvateľov, ktorí opustili tento svet, tak mám smútok v srdci. Žiaľ, ľudský život je už taký, je to cesta od narodenia až po smrť. Želám si, aby sme každý deň stretali čestných a svedomitých ľudí, aby medzi ľuďmi vládlo porozumenie, tolerancia, slušnosť, láska, hrdosť na svoju rodnú obec, aby sa z našich životov vytratila neúcta, závisť, nenávisť, rôzne násilia a iné neduhy spoločenského života. Často zabúdame,  aký je ľudský život veľmi krátky a utečie nám ako voda medzi prstami, že na druhý svet si so sebou nič nezoberieme, iba ak dobré skutky, ktoré sme počas života vykonali. Zachovajme si dobré vzťahy medzi susedmi,  udržiavajme obecný majetok, buďme k sebe slušný, úctivý, tolerantný,  chráňme a zveľaďujme životné prostredie, zaujímajme sa o veci verejné, snažme sa vážiť si jeden druhého, vzájomne sa chápať, počúvať a pomáhať si. Držme si palce.

Šťastný a požehnaný rok 2019.