Voľné pracovné miesto - vedúca školskej jedálne

Obec Lipová hľadá do svojej prevádzky: ŠJ Lipová nachádzajúcej sa v MŠ Lipová - vedúcu školskej jedálne na polovičný pracovný úväzok.

 

Výška platu - v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu: najneskôr 9/2019.

Bližšie informácie získate na Obecnom úrade v Lipovej.

V Lipovej: 01.08.2019