Príroda ešte spí zimným spánkom, nie však lipovskí záhradkári...

ZO SZZ v Lipovej pripravila pre svojich členov, ale aj pre záujemcov o členstvo v ZO SZZ na 20. februára 2013 (t. j. streda) zaujímavé podujatia. Dopoludnia si všetci, ktorí majú záujem, môžu pozrieť strihanie stromkov v podaní predsedu SZZ Ing. Eduarda Jakubeka v záhrade Ing. Vladimíra Pistráka, Ondrochov 479, a u Štefana Švajdu, Mlynský Sek 329. Presný čas praktickej ukážky rezu stromov bude oznámený v miestnom rozhlase .

Ing. Jakubek bude zároveň čestným hosťom na výročnej členskej schôdzi ZO SZZ v Lipovej v tú istú stredu popoludní o 16.00 h. Po schôdzi budú mať záhradkári možnosť diskutovať s predsedom celoslovenského zväzu záhradkárov o rôznych problémoch, ktoré trápia lipovských záhradkárov. Na tomto podujatí prvýkrát zaznie aj hymna lipovských záhradkárov, ktorej text zložil a s láskou lipovským záhradkárom venoval Ing. Jakubek. Taktiež v tento deň neobíde predseda SZZ ani obyvateľov ZSS „Lipka“, s ktorými má Ing. Jakubek priateľský vzťah a rozhodol sa v ich areáli vysadiť stromky a spolu s nimi sa o ne starať. Gestorom celodenného podujatia ZO SZZ v Lipovej je jej predseda MVDr. Milan Kajan. Všetci ste srdečne vítaní. PS: Na výročnej schôdzi si budú môcť účastníci zakúpiť osivo a sadivá na jarnú výsadbu.