Pozvánka na 26. zasadnutie OZ Lipová 13. júla 2018

Starostka obce Lipová Lipová, 10.07.2018

Číslo : 79/2/2018 – 26

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

26. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční

dňa 13. júla 2018, t. j. v piatok, o 09.00 h v KD Lipová

Program :

  1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  2. Kontrola plnenia uznesení z 25. zasadnutia OZ Lipová
  3. Výstavba multifunkčného ihriska v obci
  4. Diskusia
  5. Prehľad prijatých uznesení
  6. Záver

Mgr. Tatiana Ölvecká v. r.

starostka obce