Pozvánka na 1. ustanovujúce zastupiteľstvo OZ Lipová 03.12.2018

Starostka obce Lipová

Číslo : 79/2/2018 – 1                                                                                                 Lipová, 26.11. 2018

P O Z V Á N K A

V  zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

zvolávam

1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa bude konať

dňa 03. decembra /t.j. v pondelok/ 2018 o 18:30 h v Kultúrnom dome v Lipovej

 

 

PROGRAM :

Slávnostná časť :

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Oznámenie o výsledku voľby starostu a volieb do Obecného zastupiteľstva v obci Lipová, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
  4. Zloženie a podpísanie sľubu novozvolenej starostky obce – Mgr. Tatiany Ölveckej, prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva novozvolenou starostkou
  5. Zloženie a podpísanie sľubu novozvolených poslancov Obecného zastupiteľstva v Lipovej
  6. Príhovor novozvolenej starostky obce

Pracovná časť :

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej

8. Voľba mandátovej a volebnej komisie

9. Overenie zloženia sľubu starostky obce a poslancov obecného zastupiteľstva mandátovou komisiou, podanie správy

10. Zriadenie obecnej rady

11. Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

12. Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej

13. Určenie platu starostky obce Lipová

14. Rôzne

15. Diskusia

16. Záver

 

Mgr. Tatiana Ölvecká

starostka obce