Obecný úrad v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia obce Lipová vyberá daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad.

 

 

Daň z nehnuteľností

Každý občan, ktorý nadobudol nehnuteľnosť, predal nehnuteľnosť, zdedil nehnuteľnosť, pristavil drobnú stavbu k svojej nehnuteľnosti, zbúral nehnuteľnosť alebo má nejakú inú zmenu v súvislosti s nehnuteľnosťami na území obce Lipová je v zmysle zákona povinný podať na tunajší obecný úrad daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Nahlasovanie zmien ohľadne dane z nehnuteľností je potrebné uskutočniť vždy do konca januára. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná v štyroch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31. mája, 31. júla, 30. septembra a 30. novembra bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje.

 

 

Daň za psa

Daň za psa je splatná do konca januára bežného roka. Sadzba dane je 4,20 EUR za jedného psa.

 

 

Poplatok za komunálny odpad

Obec vyrubuje poplatok za komunálny odpad každému občanovi, ktorý má v obci Lipová trvalý alebo prechodný pobyt, alebo v obci vlastní nehnuteľnosť. Sadzba poplatku pre rok 2020 je 17,20 EUR pre jednu osobu na 1 kalendárny rok.

Poplatok za odpad je splatný naraz do 30. júna príslušného kalendárneho roku alebo v dvoch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 30. júna, do 31. decembra kalendárneho roka, na ktorý sa poplatok vyrubuje. Obec môže znížiť poplatok za odpad, prípadne oslobodiť občana od poplatku v prípade, že sa občan preukáže čestným prehlásením, že sa v určenom období dlhodobo (najmenej 3 mesiace nepretržite) zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí.

 

 

Daň za psa, daň z nehnuteľností a poplatok za odpad je možné zaplatiť každý pracovný deň od 8.00 do 16.00 h v kancelárii obecného úradu, poštovou poukážkou, prípadne bankovým prevodom na účet obce 171929172/0200.

Dôrazné upozornenie

Obec vyzýva všetkých neplatičov, aby svoje nedoplatky v čo najkratšom čase uhradili, alebo sa dostavili na obecný úrad za účelom uzatvorenia splátkového kalendára, nakoľko obec bude mená neplatičov zverejňovať spôsobom v mieste obvyklým.

 

Podrobné informácie o daniach a poplatkoch sú prístupné občanom v sekcii Obec_VZN (odkaz na danú sekciu)