Sadzobník správnych poplatkov

inkasovaných na Obecnom úrade v Lipovej

na základe zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

v znení neskorších predpisov

 

Od správnych poplatkov sú oslobodené :

 

a/  -     štátne orgány

-          obce

-          vyššie územné celky

-          rozpočtové organizácie

b/   slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene SR

c/   diplomatickí zástupcovia poverení v SR, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa

medzinárodného práva používajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená

vzájomnosť

d/   úkony súvisiace s vykonávaním predpisov o sociálnom zabezpečení vrátane

dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia, štátnych so. dávok a sociálnej

pomoci

e/   úkony súvisiace so zdravotným poistením

f/    úkony súvisiace s konaním o priestupkoch

g/    informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

h/    úkony uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy

ch/  úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná dohoda.

 

Položka

Suma v

Úkon obce

2a

2,00

Vyhotovenie odpisu /fotokópie/, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každú aj začatú stranu. Poplatok sa vyberie ihneď po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.

Tieto správne poplatky môže obec vyberať, ak ide o odpisy, výpisy a informácie z takých listín, ktoré majú obce vo svojej evidencii a sú im známe z ich činností.

Oslobodenie od poplatku:

Osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, štátne divadlá.

Poplatok sa nevyberie:

Za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.

2b

 

 

 

2,00

3,00

Osvedčenie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove,

Za každú aj začatú stranu

-          v slovenskom jazyku

-          v cudzom jazyku

Oslobodenie od poplatku:

osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, štátne divadlá

3

bod 1/a

 

 

 

3

bod 1/b

2,00

 

 

 

5,00

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis,  v y ž a d u j e  sa  prítomnosť

Oslobodenie od poplatku:

Osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zák. č. 255/1946 Zb. o účastníkoch národného boja za oslobodenie

Osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a každý podpis

Splnomocnenie:

Správny orgán môže poplatok podľa položky 3 t.j. za osvedčenie a overenie zvýšiť až o 100 % ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie mimo úradnej miestnosti

8

3,00

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby

Oslobodenie od poplatku:

Pošty, inkasné strediská, zariadenia sociálnych služieb

38

 

1,50

3,00

7,00

17,00

Vydanie rybárskeho lístka

a/ týždenný

b/ mesačný

c/ ročný

d/ trojročný

Oslobodenie od poplatku v položke 38:

1. študenti s výučbou rybárstva

2. cudzinci na pozvanie so súhlasom prezidenta SR, NR SR a vlády SR

3. osoby do 15 rokov

142

6,50

Vydanie osvedčenia o zápise SHR do evidencie

 

1,50

Za zmenu bydliska alebo trvalého pobytu v osvedčení SHR

 

 

59 a

59 b

 

40,00

100,00

20,00

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo o využití územia alebo o zmene územného rozhodnutia

a/ pre fyzické osoby

b/ pre právnické osoby

Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

Oslobodenie od poplatku:

zariadenia a osoby poskytujúce sociálne služby.

Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným a vydáva sa jedno rozhodnutie

 

60

a

 

b

 

 

c

 

 

d

 

 

e

 

 

f

 

g

 

 

 

 

 

 

 

h

 

 

 

 

50,00

200,00

 

25,00

50,00

 

35,00

100,00

 

30,00

 

 

50,00

 

20,00

 

 

100,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1000,00

 

50,00

 

 

 

Žiadosť o stavebné povolenie

1. na stavbu rodinného domu

2. na stavbu bytových domov

na stavby na individuálnu rekreáciu /záhradkárske chaty/

1. do 25 m2

2. nad 25 m2

na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu

2. bytových domov

na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu,

a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť                                                          na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 

na zmeny dokončených stavieb podľa písm. d/ a e/ a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50 000 EUR vrátane

nad 50 000 EUR do 100 000 EUR vrátane

nad 100 000 EUR do 500 000 EUR vrátane

nad 500 000 EUR do 1 000 000 EUR vrátane

nad 1 000 000 EUR do 10 000 000 EUR vrátane

nad 10 000 000 EUR

 

na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie

 

Oslobodenie od poplatku:

na vydanie stavebného povolenie na zmeny stavieb na bývanie sú občania s ťažkým zdravotným postihnutím + zariadenia sociálnych služieb

poznámka:

1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných

objektov, vyberie sa iba jeden poplatok a to v najvyššej

sadzbe, ktorá je určená pre niektorý z objektov uvedených

v stavebnom povolení

2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení sú ako nebytová

výstavba

3. Garáže s viac ako 2 miestami sa posudzujú ako samostatné

60a

 

 

100,00

30,00

 

50,00

20,00

 

30,00

10,00

80,00

 

10,00

30,00

10,00

 

a) žiadosť o preĺženie platnosti stavebného povolenia pre

1. právnickú osobu

2. fyzickú osobu

b) ohlásenie jednoduchej stavby pre

1. právnickú osobu

2. fyzickú osobu

c) ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre

1. právnickú osobu

2. fyzickú osobu

d) ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia

e) žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby

f) žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe

g)žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

61

 

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1.10.1976 bez stavebného povolenia a o dodatočné povolenie zmeny stavby /3x pol. č. 60

62

 

 

30,00

 

50,00

20,00

 

60,00

200,00

430,00

 

 

 

100,00

20,00

100,00

20,00

a/ Žiadosť o povolenie:

1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným

konaním, o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60

2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre

právnickú osobu

fyzickú osobu

3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha

do 15 m2 vrátane

od 15 m2 do 40 m2 vrátane

nad 40 m2

oslobodenie od poplatku:

označenie prevádzky podľa zák. o živnostenskom podnikaní

4. terénnych úprav

pre právnickú osobu

pre fyzickú osobu

b/ Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti

c/ Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia

 

 

62 a

 

 

35,00

120,00

 

25,00

50,00

 

25,00

50,00

20,00

 

30,00

20,00

 

 

60,00

120,00

250,00

400,00

530,00

660,00

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie

1. rodinný dom

2. bytový dom

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu

2. bytových domov

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na idividuálnu rekreáciu

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatný budovám

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)

 

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50 000 EUR

nad 50 000 EUR do 100 000 EUR vrátane

nad 100 000 EUR do 500 000 EUR vrátane

nad 500 000 EUR do 1 000 000 EUR vrátane

nad 1 000 000 EUR do 10 000 000 EUR vrátane

nad 10 000 000 EUR

Oslobodenie od poplatku:

ako pri položke 59

80

 

 

16,50

26,50

33,00

66,00

 

16,50

33,00

99,50

 

16,50

99,50

165,5

 

99,50

165,50

265,50

66,00

Vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií v prípade

1. nadrozmernej prepravy /prekročenie prípustnej šírky vrátane nákladu do 300 cm

do 350 cm

do 400 cm

do 500 cm

2. pri prekročení prípustnej výšky

do 400 cm

do 450 cm

do 500 cm

3. pri prekročení prípustnej dĺžky

do 12 m

do 22 m

nad 22,1 m

4. pri prekročení prípustnej hmotnosti

do 20 ton

do 30 ton

do 50 ton

a za každých aj začatých 10 ton

82

99,50

Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií podľa § 11 ods. 1 písm. b/ až g/ vyhl. 35/1984 Zb. Cestný zákon /možno odpustiť alebo zvýšiť na 5 násobok/

83

66,00

Povolenie uzávierky, obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií /možno odpustiť alebo zvýšiť na 5 násobok/

84

33,00

Pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu /odpustiť, zvýšiť 5x násobok/

85b

16,50

Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť na 5- násobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.

160

 

 

6,50

66,00

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa zák. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny /výrub stromov/

a/ fyzická osoba

b/ právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou