Obecný úrad Lipová vydáva rybárske lístky na základe ústnej žiadosti fyzickej osobe, ktorá je spôsobilá na právne úkony.

Rybársky lístok sa vydáva

a)      trojročný

b)      ročný

c)      mesačný

d)      týždenný

 

Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.

(viď tlačivo Súhlas zákonného zástupcu na vydanie rybárskeho lístka pre dieťa do 15 rokov)

 

Vydanie rybárskeho lístka podlieha poplatku podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

 

Poplatky za vydanie rybárskeho lístka sú nasledovné:

 

a)      trojročný -        17,00 EUR

b)      ročný -              7,00 EUR

c)      mesačný -          3,00 EUR

d)      týždenný -         1,50 EUR

 

 

Oslobodenie od poplatku za vydanie rybárskeho lístka si môžu uplatniť:

1.)    študenti s výučbou rybárstva

2.)    cudzinci na pozvanie so súhlasom prezidenta SR, NR SR a vlády SR

3.)    osoby do 15 rokov