Pozvánka na 22. zasadnutie OZ Lipová 2. februára 2018

Starostka obce  Lipová Lipová, 30.01.2018

Číslo : 79/2/2018 – 22

 

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční

dňa 2. februára 2018, t. j. v piatok, o 9.00 h v KD Lipová

Program :

  1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  2. Kontrola plnenia uznesení z 21. zasadnutia OZ Lipová.
  3. Dodatok k VZN Obce Lipová č. 2/2018 o prideľovaní bytov a podmienkach nájmu bytov v nájomných obytných domoch v Lipovej.
  4. Úprava rozpočtu obce Lipová
  5. Diskusia
  6. Prehľad prijatých uznesení
  7. Záver

Mgr. Tatiana Ölvecká v. r.

starostka obce