Pozvánka na 23. zasadnutie OZ Lipová 21. februára 2018

Starostka obce  Lipová Lipová, 14.02.2018

Číslo : 79/2/2018 – 23

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční

dňa 21. februára 2018, t. j. v stredu, o 18.00 h v KD Lipová

Program :

  1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  2. Kontrola plnenia uznesení z 22. zasadnutia OZ Lipová.
  3. Návrh podnájomnej zmluvy - bytový dom Ondrochov
  4. Prejednanie žiadostí o byty v bytovom dome v Ondrochove
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Prehľad prijatých uznesení
  8. Záver

 

Mgr. Tatiana Ölvecká v. r.

starostka obce