Pozvánka na 24. zasadnutie OZ Lipová 7. marca 2018

Starostka obce Lipová Lipová, 27.02.2018

Číslo : 79/2/2018 – 24

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční

dňa 7. marca 2018, t. j. v stredu, o 18.30 h v KD Lipová

Program :

  1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  2. Kontrola plnenia uznesení z 23. zasadnutia OZ Lipová
  3. Prejednanie žiadostí o byty v bytovom dome v Ondrochove
  4. Schválenie zámeny katastrálnych území Šurany a Mlynský Sek zamieňajúcich Mesta Šurany a Obce Lipová v zmysle „ Výkazu výmer dotknutých pozemkov“
  5. Schválenie „Zámennej zmluvy“ medzi Mestom Šurany a Obcou Lipová
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Prehľad prijatých uznesení
  9. Záver

Mgr. Tatiana Ölvecká v. r.

starostka obce