Pozvánka na 25. zasadnutie OZ Lipová 15.júna 2018

Starostka obce  Lipová Lipová, 11.06.2018

Číslo : 79/2/2018 – 25

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční

dňa 15. júna 2018, t. j. v piatok, o 18.00 h v KD Lipová

Program :

  1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  2. Kontrola plnenia uznesení z 24. zasadnutia OZ Lipová
  3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
  4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Lipová za rok 2017
  5. Záverečný účet obce Lipová za rok 2017
  6. Prejednanie investičných zámerov obce na rok 2018
  7. Plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2018
  8. Prejednanie pôžičky pre Občianske združenie Nezbedko.
  9. Návrh VZN Obce Lipová č. 2/2018 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebných kampaní a mimo volebnej kampane na území obce Lipová.

10.  Návrh VZN č. 1/2018 o vyhlásení záväzných častí územného plánu Obce Lipová

11.  Návrh na zápis do kroniky obce za roky 2011 – 2014

12.  Rôzne

13.  Diskusia

14.  Prehľad prijatých uznesení

15.  Záver

 

Mgr. Tatiana Ölvecká v. r.

starostka obce