Pozvánka na 28. zasadnutie OZ Lipová 27. septembra 2018

Starostka obce  Lipová Lipová, 24.09.2018

Číslo : 79/2/2018 – 28

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

28. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční

dňa 27. septembra 2018, t. j. vo štvrtok, o 18.00 h v KD Lipová

 

Program :

  1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  2. Kontrola plnenia uznesení z 27. zasadnutia OZ Lipová
  3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Lipová
  4. Prejednanie žiadostí o byt v bytovom dome s.č. 441 Lipová
  5. Plnenie rozpočtu za 2.Q/2018 obce Lipová
  6. Čerpanie rezervného fondu obce na riešenie havarijných stavov
  7. Zmeny rozpočtu obce Lipová
  8. Rôzne

- oznámenie o predĺžení nájomnej zmluvy v bytovom dome s existujúcim nájomníkom

- voľby do samosprávy 2018 v obci Lipová

- informácia o multifunkčnom ihrisku

- informácia  o riešení autobusových spojov

 

9.   Diskusia

10.  Prehľad prijatých uznesení

11.  Záver

Mgr. Tatiana Ölvecká v. r.

starostka obce

Za správnosť: Ing. Letková