Pozvánka na 29. zasadnutie OZ Lipová 25. októbra 2018

Starostka obce  Lipová Lipová, 18.10.2018

Číslo : 79/2/2018 – 29

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

29. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční

dňa 25. októbra 2018, t. j. vo štvrtok, o 18.30 h v KD Lipová

 

Program :

  1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  2. Kontrola plnenia uznesení z 28. zasadnutia OZ Lipová
  3. Voľba hlavného kontrolóra Obce Lipová
  4. Čerpanie rezervného fondu
  5. Schválenie rozpočtu Obce Lipová na rok 2019 a na roky 2020 - 2021
  6. Schválenie prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Prehľad prijatých uznesení
  10. Záver

 

Mgr. Tatiana Ölvecká, v.r.

starostka obce

Za správnosť: Ing. Letková