Opatrovateľská služba v našej obci

Obec Lipová oznamuje občanom že v rámci projektu Podpora opatrovateľskej služby, obec získala financovanie opatrovateľskej služby. Cieľom projektu je umožniť občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, občanom s nepriaznivým zdravotným stavom a seniorom zotrvať vo svojom rodinnom prostredí s náležitou odbornou pomocou.

Žiadosti o poskytovanie opatrovateľskej služby alebo žiadosti na pozíciu opatrovateľky je možné podaťna Obecný úrad v Lipovej v pracovných dňoch, kde Vám budú poskytnuté aj ďalšie informácie.

V zmysle platného VZN obce je poplatok za poskytovanie opatrovateľskej služby schválený vo výške 0,50 Eur za hodinu opatrovania.

Bližšie informácie získate na obecnom úrade, poprípade na tel. 035/6507010.