Pozvánka na výročnú členskú schôdzu ZO SZZ 2019

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Lipovej

Lipová, dňa 25.2. 2019

P o z v á n k a

 

Pozývame Vás na výročnú členskú schôdzu ZO SZZ v Lipovej, ktorá sa uskutoční

v sobotu 2.marca 2019 so začiatkom o 16.00 h v KD Lipová.

 

Program zasadnutia:

1. Zahájenie

2. Správa o činnosti ZO SZZ Lipová za rok 2018

3. Správa o hospodárení za rok 2018

4. Plán činnosti na rok 2019

5. Diskusia

6. Návrh na uznesenie

7. Záver

 

MVDr. Milan Kajan

predseda ZO SZZ

 

Účasť každého člena vzhľadom na dôležitosť pripravovaných akcií je bezpodmienečne nutná.

Počas schôdze bude možnosť zakúpenia semien na jarnú výsadbu a zakúpenie členskej známky na rok 2019 v sume 6-Eur