Podpora opatrovateľskej služby

 

 

Kód projektu v ITMS2014+ : 312041R957

Miesto realizácie projektu : Obec Lipová

Výška nenávratného finančného príspevku: maximálne do 44 460,00 EUR