Propagácia projektu Wifi pre Teba

 

 

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre obec Lipová

ITMS2014+: 311071T059

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom /NGN

Prijímateľ: Obec Lipová, Lipová 203, 941 02  Lipová

Miesto realizácie: Obec Lipová (okres Nové Zámky)

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 Eur

Stručný opis projektu: Cieľom projektu je vybudovanie Wifi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. Umiestnenie prístupových bodov bude  v týchto miestach:

1. Materská škola

2. Kultúrny dom Lipová

3. Základná škola Lipová

4. umiestnenie routra na bytový dom č. 442

5. Kultúrny dom Ondrochov

6. Futbalové ihrisko Lipová

7. Lipkáreň (zmena umiestnenia na Základná škola dvor)

8. Park pri zariadení Lipka (zmena umiestnenia na Park)

9. Wifi pri Mlyne (zmena umiestnenia na Futbalové ihrisko Ondrochov)

10. Ihrisko

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk