Veterinárne opatrenia z dôvodu výskytu vtáčej chrípky

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky dôrazne upozorňuje, že dňa 17.1.2017 bola potvrdená na štrkovisku v Šuranoch Červený piesok choroba vtáčej chrípky, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat, ako aj pre zdravie ľudí. Do monitorovacej oblasti – 3 km od nálezu patrí aj naša obec a z tohto dôvodu veterinárna správa nariaďuje obci Lipová vykonať do 24.1. 2017 súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí a tento súpis doručiť v písomnej forme veterinárnej a potravinovej správy Nové Zámky. Na základe tohto nariadenia Obec Lipová žiada občanov – chovateľov hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí, aby  do 23.1. 2017 nahlásili na obecný úrad  počet chovanej hydiny a vtáctva a to osobne alebo telefonicky na číslo 035 650 70 10,

prípadne mailom na adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ďalej RVPS NZ dôrazne nariaďuje chovateľom hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí

- zákaz premiestňovať hydinu alebo iné vtáky chované v zajatí z monitorovacej oblasti v priebehu prvých 15 dní po vyhlásení týchto opatrení.

- zákaz zhromažďovať hydinu alebo iné vtáky chovaných v zajatí na veľtrhoch, trhoch, výstavách alebo iných podujatiach.

- zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým:

a) dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestranstiev, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí, (chlórové vápno alebo lúh sodný)

b) zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi),

c) voda používaná na napájanie chovného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,

d) oznamovať na RVPS NZ (tel. 035/6428309, 6428311) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:

- pokles príjmu krmiva alebo vody o viac ako 20%,

- pokles v produkcii vajec o viac ako 5%trvajúci dlhšie ako 2 dni,

- týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3 %,

- akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku oznámiť RVPS NZ alebo obecnému úradu na tel. č. 0911 963 683, zabezpečiť miesto výskytu nákazy a neprenášať ani sa nedotýkať uhynutej alebo chorej hydiny či vtáctva.

Tieto opatrenia nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia a platia až do odvolania.