Daňové výmery Vám obec doručí do schránok

Zamestnanci Obecného úradu budú 14. prípadne 15. mája 2021 doručovať do domácností rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Z dôvodu mimoriadnej situácie v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19 sa budú doručovať do poštových schránok. Kto má aktivovanú elektronickú schránku cez občiansky preukaz, boli mu rozhodnutia doručené do tejto schránky.

Podpísané doručenky Vás žiadame vhodiť do poštovej schránky, umiestnenej na garáži vedľa kultúrneho domu, kde sa nachádza aj predajňa textilu. V Ondrochove sa poštová schránka nachádza na budove kultúrneho domu. Doručenky je možné podať aj pracovníkom obecného úradu osobne. Za pochopenie ďakujeme.