Oznámenie o zámere bioplynová stanica

Obec Lipová oznamuje, že Obvodný úrad Životného prostredia Nové Zámky podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaslal Obci Lipová zámer "Bioplynová stanica Lipová 800 kW" navrhovateľa BPS Lipová 1 s.r.o., M. Bercsényiho 316/28, 941 10  Tvrdošovce.

Obec Lipová, ako dotknutá obec, v zmysle § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z., informuje verejnosť, že zámer "Bioplynová stanica Lipová 800 kW" je k nahliadnutiu v kancelárii Obecného úradu Lipová, každý pracovný deň v čase od 8.00 h do 16.00 h po dobu 21 dní od zverejnenia tohto oznámenia na úradnej tabuli.

 

Oznam bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 7.3.2012.