Pripravujeme realizáciu "Dodatku č.1 k Územnému plánu obce Lipová"

Dňa 09.09.2020 uznesením č. 140/2020 Obecné zastupiteľstvo v Lipovej schválilo zámer vyhotovenia "Dodatku č.1 k Územnému plánu obce Lipová". Obec Lipová oznamuje dotknutým orgánom: organizáciám, fyzickým ako aj právnickým osobám podieľajúcim sa na využívaní územia obce Lipová, že prípadné požiadavky na zapracovanie zmien funkčného využitia parciel patriacich do katastrálneho územia Ondrochov a katastrálneho územia Mlynský Sek do "Dodatku č. 1 k Územnému plánu obce Lipová", ktorý Obec Lipová plánuje realizovať v roku 2022, je možné doručiť v písomnej podobe, osobne, poštou alebo emailom ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) na obecný úrad v Lipovej do 31.12.2021.